Demandants d'ocupació >> Formació per a l'ocupació

Qualificacions profesionals i reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral

La Llei Orgánica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional arreplega en l'apartat 5 de l'article 3 que el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional té entre els seus fins evaluar i acreditar oficialment la qualificació professional qualsevol que haguera sigut la forma de la seu adquisició. Per a això, l'apartat primer de l'article 4 establix la necessitat d'un instrument que garantisca la fiabilitat, objectivitat i rigor tècnic en el procés d'avaluació, el procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de qualificacions professionals, que haurà de servir-se de la referència objectiva que aporta el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en este procediment d'avaluació.

L'article 8 de la mateixa llei establix dos formes d'acreditar la qualificació professional: d'una banda, a través d'un títol de formació professional o per mitjà de l'obtenció de certificats de professionalitat. D'altra banda, en absència de les anteriors titulacions, per mitjà de l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o vies no formals de la formació.

En este sentit, el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, establix el procediment i els requisits per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través d'experiència laboral o vies no formals de la formació, corresponent a les comunitats autònomes la convocatòria i gestió dels processos d'avaluació i acreditació de les dites competències.

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social publica en la seua pàgina web:

  1. En la Seu Electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) pot consultar-se informació general.
  2. El llistat total de les convocatòries que van publicant-se en els respectius territoris, que pot consultar-se ordenat per territori i temàtica pot consultar-se en: 
  1. En la web de l'Institut Nacional de les Qualificacions pot consultar-se la normativa aplicable i una altra informació d'interés.

A nivell de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport publica en http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales l'estat de les diverses convocatòries.

A continuació s'arrepleguen les últimes convocatòries publicades:

Diari oficial

Data diari oficial

Territori

Qualificació profesional

Codi

Nivell

Places

Termini màxim

+info

BOE

30/01/19

Galicia

Atenció sociosanitaria de persones en el domicili

SSC089_02

2

300

11/2/19

web

BOE

30/01/19

Galicia

Atenció sociosanitaria a persones depenents en institucions socials.

SSC320_2

2

250

11/2/19

web

BOE 30/01/19 Galicia Socorrisme en espais aquàtics naturals AFD340_2 2 225 11/2/19 web
BOE 30/01/19 Galicia Socorrisme en instal·laciones aquàtiques AFD096_2 3 225 11/2/19 web
BOE 30/01/19 Galicia Tanatopraxia SAN491_3   150 11/2/19 web
BOE 30/01/19 Galicia Docencia de la formació per a l'ocupació SSC448_ 3 3 100 11/2/19 web
BOE 30/01/19 Galicia Operacions auxiliars de fabricació mecànica FME031_1 1 100 11/2/19 web
BOE 18/02/19 Illes Balears Socorrisme en espais acuàtics naturals AFD340_2 2 20 27/2/19 web
BOE 18/02/19 Illes Balears Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics AFD539_3 2 20 27/2/19 web
BOE 18/02/19 Illes Balears Extinció d'incendis i salvament SEA129_2 2 20 27/2/19 web
BOE 18/02/19 Illes Balears Prevenció d'incendis i manteniment SEA534_2 2 20 27/2/19 web
BOE 18/02/19 Illes Balears Operacions de vigilancia i extinció d' incendis forestals i suport a contingencies en el medi natural i rural SEA595_2 2 20 27/2/19 web
BOE 18/02/19 Illes Balears

Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergencies

SEA647_3 3 20 27/2/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Activitats Administratives de Recepció i Relació amb el Client ADG307_2 2 50 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Activitats de Gestió Administrativa ADG308_2 2 170 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Socorrisme en instal·lacions acuàtiques AFD096_2 2 30 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Guia per itineraris de baixa i mitja montanya AFD159_2 2 30 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Socorrisme en espais aquàtics naturals AFD340_2 2 30 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Activitats de Venda COM085_2 2 50 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Gestió Comercial de Vendes COM314_3 3 20 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Operacions Bàsiques de Cuina HOT091_1 1 20 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Cuina HOT093_2 2 150 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Operacions Bàsiques de Pis en Allotjaments HOT222_1 1 50 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Serveis de Bar i Cafeteria HOT327_2 2 40 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Serveis de Restaurant HOT328_2 2 40 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Direcció i Producció en Cuina HOT332_3 3 20 29/03/19 web
BOE 23/02/19 Illes Canàries Interpretació i educació ambiental SEA52_3 3 30 29/03/19 web
BOE 06/03/19 Catalunya Atenció socio sanitaria a persones en el domicili SSCS0108 2

100*

(*) places a repartir entre les dues quaficiacions professionals següents

12/03/19 web
BOE 06/03/19 Catalunya Atenció sociosanitaria a persones dependients en institucions socials SSCS0208 2

100*

(*) places a repartir entre les qualificacions professionals anterior i següent

12/03/19 web
BOE 06/03/19 Catalunya Gestió de trucades de teleasistencia SSCG0111 2

100*

(*) places a repartir entre les dues qualificacions professionals anteriors

12/03/19 web
BOE 06/03/19 Catalunya Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent (SEP) AFDA0210 3

200*

(*) places a repartir entre les tres qualificacions professionals següents

12/03/19 web
BOE 06/03/19 Catalunya Condicionament físic en grups con suport musical AFDA0110 3

200*

(*) places a repartir entre les qualificacions professionals anterior i les dues següents

12/03/19 web
BOE 06/03/19 Catalunya Fitness aquàtic i hidrocinesia AFDA0111 3

200*

(*) places a repartir entre les dues qualificacions professionals anteriors i la següent

12/03/19 web
BOE 06/03/19 Catalunya Instrucció en Yoga AFDA0311 3

200*

(*) places a repartir entre les tres qualificacions professionals anteriors 

12/03/19 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Atenció sociosanitaria a persones en el domicili SSC089_2 2 1200 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Atenció sociosanitaria a persones depenents en institucions socials SSC320_2 2 300 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Administració de sistemes informàtics en red     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Administració i finaçes     60 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Assistencia a la direcció     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Automatització i robòtica industrial     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Desenvolupament d'aplicanions web     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Direcció de cuïna     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Mecatrònica industrial     30 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Programació de la producció en fabricació mecànica     30 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Sistemes electrotècnicos i automatitzats     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en carrosseria     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic Superior en Transport marítim i pesca d'altura     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en activitats comercials     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en Atenció a persones en situació de dependencia     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en fusteria i moble     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en cuïna i gastronomia     50 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en Electromecànica de vehicles automòvils     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en Emergencies sanitaries     80 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en Gestió administrativa     40 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en instal·lació i amueblamiento     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques     50 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en mecanitzat     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en navegació i pesca litoral     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes     20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Tècnic en 
soldadura i caldereria
    40 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria AGA164_1 1 20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Carnisseria i elaboracions de products càrnics INA104_2 2 35 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Docencia de la formació profesional per l'ocupació SSC448_3 3 70 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Gestió en residus urbans e industrials  SEA027_2 2 20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Gestió de serveis per al contrl d'organismes nocius SEA251_3 3 20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Instal·lacions i manteniment manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport IMA568_2 2 50 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Instal·lacions i manteniment de sistemes d'electromedicina ELE379_2 2 20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals SSC319_1 1 80 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials SEA406_1 1 20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques IMA368_2 2 20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Pescateria i elaboració de productes INA109_2 2 20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica

IMA367_1

1 35 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Serveis per al control de plagues SEA028_2 2 20 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Socorrisme en espais acuàtics naturals  AFD340_2 2 40 12/04/2019 web
BOE 20/03/2019 País Vasco Socorrisme en instal·lacions acuàtiques AFD096_2 2 40 12/04/2019 web
BOE 8/04/2019 Castilla y León Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil SSC564_2 2   9/05/2019  
BOE 8/04/2019 Castilla y León Informació juvenil SSC567_3 3   9/05/2019  
BOE 8/04/2019 Castilla y León Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil SSC565_3 3   9/05/2019  
BOE 8/04/2019 Castilla y León Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixes d'elevació i transport IMA568_2 2   9/05/2019  
BOE 11/04/2019 Navarra Farmacia SAN123_2 2 25 15/04/2019 web
BOE 11/04/2019 Navarra Atenció al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos. SSC444_3 3 75 15/04/2019 web