Persones emprenedores >> Finançament, ajudes i subvencions

Pagament únic per prestació de desocupació

 DESCARREGAR EN FORMAT PDF

En que consistix?

És una mesura per a fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació per compte propi, a través de l'abonament del valor actual (o part d'ell) de l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu als beneficiaris de prestacions que volen desenrotllar una nova activitat com treballadors autònoms o que pretenen incorporar-se, de forma estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals, constituïdes, o no.

Amunt

Normativa

 Arriba

Requisitos para poder solicitarlo

 • Ser beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació i tindre pendent de rebre, en data sol·licitud almenys, tres mensualitats.
 • No haver obtingut el reconeixement d'un pagament únic, en qualsevol de les seues modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.
 • Que l'activitat que pretén realitzar siga una de les següents:
  • com a treballador autònom, o treballador autònom soci de societat mercantil ja constituït o de nova creació
  • com a soci treballador a una cooperativa o societat laboral, ja constituïda o de nova creació.
 • No iniciar l'activitat amb anterioritat a la sol·licitud de la capitalització de prestacions.
 • Iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la concessió del dret
 • En cas d'haver impugnat davant de la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització del qual es pretén, la sol·licitud de pagament únic haurà de ser posterior a la resolució del procediment corresponent.

Arriba

Modalidades

Davant de de passar a veure les distintes modalitats és important ressaltar que sempre s'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la que es reduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners l'interéslegal dels diners en 2.018 és el mateix que ha estat vigent en 2.017 :el 3 %.)

A.- TREBALLADORS/RES AUTÒNOMS/ES

Com a treballador/a autònom/a pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que justifique com a inversió (s'inclouen les càrregues tributàries per a l'inici de l'activitat i  es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre). Si la quantitat que es justifica com a inversió necessària no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes d'autònom/a (Seguretat Social) durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que justifique com invesión.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes d'autònoms/as (Seguretat Social).

B. TREBALLADOR/A AUTÒNOM/A SOCI/A D'UNA SOCIETAT MERCANTIL

Com a treballador/a autònom/a soci/a d'una societat mercantil ja existent o de nova creació pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que justifique com a aportació al capital social de la societat (s'inclouen los gastos de constitució  i posada en funcionament d'una entitat, el pagament de taxes i tributs i  es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre)  . Si la quantitat que es justifica com a aportació al capital social no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes d'autònom/a (Seguretat Social) durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que justifique com a aportació al capital social.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes d'autònoms/as (Seguretat Social).

Cal tindre en compte que per a poder capitalitzar la prestació com a treballador/a autònom/a soci/a d'una societat mercantil, cal reunir els requisits següents:

 1. Que la societat mercantil siga de nova creació o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació.
 2. Que es  poseea el control efectiu de la societat
 3. Que s'exercisca una activitat professional enquadrada en el Règim d'Autònoms/as
 4. Que no haja mantingut un vincle laboral previ immediatament anterior a la situació legal de desocupació amb la dita societat o altres pertanyents al mateix grup empresarial (excepte en el cas de TRADE).

C. INCORPORACIÓ COM A SOCI/A D'UNA COOPERATIVA

Com socio/a treballador/a de caràcter estable en una cooperativa ja existent o de nova creació pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que haja de desembossar com a aportació obligatòria i quota d'ingrés per a adquirir la condició de cooperativista, sense que es puguen finançar desembossaments futurs o pagaments ajornats (s'inclouen los gastos de constitució  i posada en funcionament d'una entitat, el pagament de taxes i tributs i  es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre). Si la quantitat que es justifica com a aportació al capital social no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes de Seguretat Social durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que haja de desembossar com a aportació obligatòria i quota d'ingrés per a adquirir la condició de cooperativista.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes de Seguretat Social.

D. INCORPORACIÓ COM A SOCI/A D'UNA SOCIETAT LABORAL

Com socio/a treballador/a de caràcter estable en una societat laboral ja existent o de nova creació pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que haja de desembossar per a adquirir la condició de soci en concepte d'accions o participacions del capital social de l'empresa, sense que es puguen finançar ampliacions de capital, desembossaments futurs o pagaments ajornats (s'inclouen los gastos de constitució  i posada en funcionament d'una entitat, el pagament de taxes i tributs i  es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre). Si la quantitat que es justifica com a aportació al capital social no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes de Seguretat Social durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que haja de desembossar per a adquirir la condició de soci en concepte d'accions o participacions del capital social de l'empresa.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes de Seguretat Social.

Arriba

Cómo efectuar la solicitud

 • La podràs presentar a través de:
 • La sol·licitud haurà de ser de data anterior a la d'incorporació a la cooperativa o societat laboral o a la de l'inici de l'activitat com a treballador autònom o com a soci de l'entitat mercantil, considerant que tal inici coincidix amb la data que com a tal figura en la sol·licitud d'alta del treballador en la Seguretat Social.
 • Es pot presentar conjuntament amb la sol·licitud de la prestació contributiva per desocupació o en qualsevol moment posterior, sempre que tingues pendent de percebre, almenys, tres mensualitats i no hages iniciat l'activitat.
 • S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la que es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners.
 • Si no obtens la prestació en la seua totalitat, l'import restant ho podràs obtindre per mitjà d'abonaments mensuals para subvencionar la teua cotització a la Seguretat Social.
 • Si perceps la teua prestació en la modalitat de pagament únic, no podràs tornar a percebre prestació per desocupació fins que no transcórrega un temps igual a què vas capitalitzar la prestació, ni sol·licitar una nova capitalització mentres no transcórreguen, almenys, quatre anys.
 • Així mateix, si només sol·licites la subvenció de quotes de Seguretat Social, no podràs accedir després de la capitalització en pagament únic de la prestació pendent de percebre.
 • En cas d'haver impugnat davant de la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització del qual es pretén, la sol·licitud de pagament únic haurà de ser posterior a la resolució del procediment corresponent

 

Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció al ciutadà 901 119 999. 

 

Arriba

Documentació  a aportar

PER A TOTES LES MODALITATS

 • Imprés de SOL·LICITUD en model oficial
 • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
 • Estrangers amb residència legal  a Espanya:
 • Comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE) o Número d'Identitat d'Estrangers amb el passaport.
 • No comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE) i passaport. Autorització de treball que permeta treballar per compte propi.

A més, segons modalitat:

EN EL CAS D'AUTÒNOMS/ES

 • IMPRÉS DE LA MEMÒRIA del projecte de l'activitat a desenrotllar i la inversió necessària per al seu inici. En cas de sol·licitar exclusivament la subvenció de quotes no serà necessari que la memòria reflectisca dades sobre la inversió.
 • Si és un treballador discapacitat, certificació expedida per l'IMSERSO o òrgan competent de les comunitats autònomes que acredite un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

EN EL CAS D'UNA SOCIETAT MERCANTIL

 • Si pretén la constitució d'una societat mercantil:
  • IMPRÉS DE LA MEMÒRIA del projecte explicativa de l'activitat a realitzar.
  • Document firmat pel o els futurs socis, en el que es facen constar les dades següents: Identitat del soci o dels socis, manifestació de la voluntat de constituir una societat de capital, valor i nombre d'accions i participacions, si és el cas; la identitat de qui tinga atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat; l'activitat professional a efectuar pel sol·licitant del pagament únic.
  • Projecte d'Estatuts Socials, on conste: la denominació de la societat; l'objecte social; el domicili social; el capital social, les participacions o les accions en què es dividix, el seu valor nominal i la seua numeració correlativa.
  • Qualsevol altre document que puga acreditar la inversió a realitzar i/o la viabilitat del projecte.
 • Si pretén incorporar-se a una societat mercantil ja constituïda:
  • Escriptura de constitució de l'empresa i justificant de la seua inscripció en el Registre Mercantil.
  • Certificació de l'òrgan d'administració de la societat indicant que el treballador ha sol·licitat el seu ingrés en la mateixa, les condicions en què es produirà el dit ingrés, valor d'adquisició de les accions o participacions de la societat i data prevista en què el sol·licitant efectuarà la seua aportació al capital social, si és el cas; la identitat de les persones que tinguen atribuïdes les funcions de direcció i gerència de la societat.
  • IMPRÉS DE LA MEMÒRIA del projecte explicativa de l'activitat a realitzar, si és el cas.

EN EL CAS D'INCORPORACIÓ A COOPERATIVES O SOCIETATS LABORALS JA CONSTITUÏDES

 • Certificació del Consell Rector de la cooperativa o òrgan d'administració de la societat laboral, en la que s'indique que has sol·licitat el teu ingrés en la mateixa, la condició de soci estable (no temporal), si es fixa, o no, període de prova i la seua duració i l'import de l'aportació a la cooperativa, o el valor d'adquisició de les accions o participacions socials.
 • Acord d'admissió com a soci  i superació del període de prova, si és el cas

EN EL CAS DE CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVES O SOCIETATS LABORALS

 • Document privat firmat pels socis de la cooperativa o societat laboral, on consten les dades necessàries sobre condicions de treball, aportacions, etc.
 • Identitat dels socis.
 • Manifestació de la seua voluntat de constituir la cooperativa o societat laboral.
 • Les condicions de treball estable i si es fixa, o no, període de prueba i la seua duració.
 • Aportacions del soci treballador a la cooperativa incloent la quota d'ingrés o el valor i nombre d'accions o participacions a subscriure pel soci de la societat laboral, excepte si se sol·licita exclusivament el pagament únic per a la subvenció de quotes a la Seguretat Social.
 • Projecte d'estatuts de la cooperativa o societat laboral on conste:
  • El capital social.
  • Distribució en aportacions, accions o participacions.
  • Possibilitat de desembossament en metàl·lic o en espècie.
  • Possibles formes i terminis per a efectuar el desembossament.
 • IMPRÉS DE LA MEMÒRIA explicativa sobre el projecte d'inversió a realitzar i activitat a desenrotllar.
 • Qualsevol documentació que acredite la viabilitat del projecte.
 • Posteriorment cal aportar acta constitutiva i estatuts de la cooperativa o societat laboral i certificat de la inscripció d'estes en el registre corresponent.

Arriba

Obligacions dels/es  beneficiaris/es.

 • Percebut l'import de la prestació, iniciar l'activitat laboral en el termini màxim d'un mes.
 • Presentar davant de l'Entitat Gestora la documentació acreditativa de l'inici de l'activitat.
 • Destinar la quantitat percebuda a l'aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals, o a la inversió necessària per a desenrotllar l'activitat, en el cas de treballadors autònoms amb discapacitat o sense. Hay que tindre en compte que la quantitat concedida dependrà fonamentalment de la inversió a realitzar. Amb posterioritat poden exigir l'acreditació dels gastos amb les factures correspondientes. Si no es fa, l'Entitat Gestora reclamarà la devolució dels diners.
 • Els treballadors que perceben la seua prestació en esta modalitat de pagament únic, no podran tornar a percebre prestació per desocupació fins que no transcórrega un temps igual a què va capitalitzar les prestacions, ni sol·licitar una nova capitalització mentres no transcórreguen, almenys, quatre anys.
 • Si el beneficiari no iniciara l'activitat i/o no justificara l'afectació de l'import abonat en els terminis indicats, l'Entitat Gestora procedirà a la reclamació la mateixa com a prestació indegudament percebuda, quedant obligat el treballador al seu reintegrament.
 • La percepció de la prestació pel seu valor actual serà compatible amb altres ajudes que per a la promoció del treball autònom o la constitució o integració en cooperatives o societats laborals pogueren obtindre's

Arriba

He de tributar en l'IRPF?

Des de la publicació del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, s'ha suprimit el límit que existia per a l'exempció en l'IRPF de les prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic.

Les prestacions per desocupació tributen com a rendiments del treball personal en l'IRPF. No obstant això, hi ha una exempció per a un cas o modalitat concreta: prestacions per desocupació quan es perceben en la modalitat de pagament únic i des de l'1 de gener del 2013 ho estan sense cap limitació.

No obstant això, és molt important tindre en compte que esta exempció en el cas del treballador autònom es condiciona al manteniment, durant cinc anys de l'activitat.

En el cas que el contribuent s'haguera integrat en societats laborals o cooperatives de treball associat o haguera realitzat una aportació al capital social d'una entitat mercantil, s'exigix el mantenimiento de l'acció o participació durant idèntic termini.

Per exemple, si un autònom el 5 de març del 2013 sol·licita la prestació per desocupació en pagament únic i es dóna d'alta d'autònom en la dita data, però al cap de 3 anys ha de donar-se de baixa perquè l'activitat no genera ingressos , llavors incomplix condició de permanència en l'activitat  i per tant ha de tributar com a rendiments del treball


MES INFORMACIÓ GENERAL

D'altra banda, El Reial Decret Llei 4/2013 ha introduït noves mesures que afecten la relació entre l'alta en el Règim d'Autònoms i la percepció de la prestació per desocupació. Té més informació cliqueando ACÍ.

Arriba

Preguntes Freqüents

Accés a la 20 preguntes més freqüents (FAQs) realitzades al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Per a això selecciona en "Tema" l'opció "capitalització"

Arriba