Persones emprenedores >> La franquicia

Normativa

 

Normativa específica

LLEI 7/1996, 15 de gener, d'Ordenació del comerç detallista (Cap. VI)

ORDE de 14 d'octubre de 1999, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, relativa a la inscripció de franquiciadors en el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Comunitat Valenciana

REIAL DECRET 201/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l'exercici de l'activitat comercial en règim de franquícia i la comunicació de dades al Registre de Franquiciadors

LLEI 1/2010, d'1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista.

Art. 3 del DECRET LLEI 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives.(DOCV núm. 6814 de 9 de juliol)

Codi Deontològic Europeu de la Franquícia

 

Normativa general i connexa

CODI CIVIL, en especial el seu Llibre IV dedicat a les obligacions i contractes en general i als diferents contractes típics

CODI DE COMERÇ TÍTOL IV

LLEI 17/2001, de 7 de desembre, de Marques

REIAL DECRET 687/2002, de 12 de juliol, pel que s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.

LLEI 11/1986, 20 març, de Patents

LLEI 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial.

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1996, de 12 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual

LLEI 23/2006, de 7 de juliol, per la que es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996

TAMBÉ AMB CARÀCTER GENERAL HAURAN DE SER TINGUDES EN COMPTE LES DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES I LOCALS EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES ADMINISTRATIVES, HORARIS COMERCIALS, ETC

 

Mercat, competència i consumidors

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis

LLEI 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

LLEI 29/2009, de 30 de desembre, per la que es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris.

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris

LLEI 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge.

REIAL DECRET 231/2008, de 15 de febrer, pel que es regula el Sistema Arbitral de Consum.

LLEI 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial.

Reglament (CE) NÚM. 2790/1999 de la Comissió, de 22 de desembre de 1999, relatiu a l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 81 del Tractat CE a determinades categories d'acords verticals i pràctiques concertades

Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat

LLEI 3/2004 de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

LLEI 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic.