Persones emprenedores >> Tria la teua forma jurídica / Tràmits

Models d'estatuts i contractes

 

NOTES

(1) Adaptados al Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital

(2) Des del 3 de desembre de 2010, el Real Decret llei 13/2010 prevé determinades mesures per a agilitzar i simplificar la constitució de societats mercantils de capital, contemplant la possible constitución de societats de responsabilitat limitada per via telemàtica. Per a això, la Orden JUS/3185/2010, de 9 de desembre aprueba els Estatutos-Tipo que podran utilitzar les sociedades de responsabilitat limitada que pretenguen constituir-se per via telemàtica i que usaran siempre i quan reunisquen les següents característiques:

  1. La constitució de la societat es realitze per via telemàtica.

  2. El capital social no siga superior a 3.100 euros.

  3. Els socis siguen persones físiques.

  4. L'òrgan d'administració siga un administrador únic, diversos administradors amb facultats solidàries o dos administradors amb facultats mancomunades.

(3) Adaptats a la Orden JUS/1445/2003, 4 de juny, per la qual s'aproven els Estatuts orientatius de la societat limitada Nova Empresa.

(4) Model adaptat a la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.

(5) Adaptats al Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital

(6) i (7) Models adaptats a la Llei de 4/1997, de 24 de Març sobre Societats Laborals.

(8) Model adaptat a la Ley 8/2003 de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

(9) Segons el modelo publicat pel “Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desenrotlla l'Estatut del Treball Autònom en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament dependent i el seu registre