Demandants d'ocupació >> La contractació

La contractació d'estrangers no comunitaris

 

Autorització per a treballar

Els estrangers majors de setze anys que desitgen exercir a Espanya qualsevol activitat lucrativa, laboral o professional, per compte propi o aliena, hauran d'obtindre la corresponent autorització administrativa per a treballar. Cap ocupador o empresari podrà contractar a un estranger que no estiga autoritzat a treballar a Espanya, llevat que haja sigut exceptuat de l'obligació de proveir-se del permís de treball (VEURE MODELS).

L'ocupador que desitge contractar a un estranger no autoritzat per a treballar ha d'obtindre prèviament autorització del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. No obstant això, la carència d'eixa autorització no invalida el contracte de treball respecte als drets del treballador estranger (arts. 36 EL 4/00 i 66 RD 864/01).

L'autorització per a treballar s'acreditarà amb el corresponent permís de treball, autorització administrativa o per mitjà dels documents que específicament es determinen. Així mateix, la Direcció General d'Ordenació de les Migracions podrà concedir validesa de permís de treball a aquells documents oficials o privats que reunisquen les condicions que igualment es determinen.

Amunt

Situació nacional d’Ocupcació

Per a la concessió inicial dels permisos de treball per compte d'altre, es tindrà en compte la insuficiència de treballadors en el territori nacional capacitats per a exercir el lloc de treball sol·licitat per l'empresa i que la gestió de l'oferta d'ocupació presentada necessàriament, davant del servici públic d'ocupació haja conclòs amb resultat negatiu.

Els supòsits específics per a la concessió de permís de treball en què no es considerarà la situació nacional d'ocupació són els següents:

 • Ser cònjuge o fill d'estranger resident a Espanya amb permís de treball renovat.
 • Ser titular d'una autorització prèvia de treball la renovació del qual es pretenga.
 • Refugiats i apàtrides en determinades condicions.
 • Tindre a càrrec seu ascendents o descendents espanyols.
 • Haver nascut i ser resident a Espanya.
 • Ser fill o nét d'espanyol d'origen.
 • Menors estrangers tutelats, en edat laboral.
 • Treballadors designats per a cobrir llocs de confiança (alta direcció).
 • Treballadors necessaris per a muntatge o reparació d'equips importats.
 • Els estrangers titulars d'un permís de residència temporal, obtingut com a conseqüència d'haver-se trobat en algun dels supòsits següents: haver sigut titular d'un permís, sense haver-ho pogut renovar després de dos anys de permanència continuada en territori espanyol o acreditar una permanència continuada sense permís de residència en territori espanyol durant un període mínim de cinc anys.

Amunt

Qui pot solicitar-ho?

 • L'empresari o ocupador que pretenga emprar a l'estranger, quan es tracte de l'exercici d'activitats laborals per compte d'altre.
 • La persona que ostente la representació o que actue per delegació de l'empresari o ocupador resident en l'estranger.
 • El propi estranger, quan es tracte d'un permís de treball per a l'exercici d'activitats per compte propi.

Amunt

Documentació necessària que s’acompanyarà al model oficial de solicitud (veure models)

REFERIDA AL TREBALLADOR ESTRANGER:

 • Fotocòpia del passaport, cèdula d'inscripció o document de viatge, en vigor. En el cas que estiguen caducats haurà d'aportar-se còpia dels mateixos i de la sol·licitud de renovació.
 • Tres fotografies recents en color, en fons blanc, grandària carnet.
 • La titulació o acreditació que es posseïx la capacitació exigida per a l'exercici de la professió, quan procedisca.
 • Aquells documents que acrediten que el sol·licitant està inclòs en algun dels supòsits en què no es considera la situació nacional d'ocupació, si és el cas.

REFERIDA A L’ QUE CONTRATE TRABAJADORES:

 • El DNI o CIF i document d'inscripció de l'empresa en la Seguretat Social, o document acreditatiu de trobar-se exempt
 • En el cas que l'empresa estiga constituïda com a persona jurídica, document públic que atorgue la representació de la mateixa a favor de la persona física que formule la sol·licitud.
 • Contracte de treball o oferta d'ocupació omplit en el model oficial
 • Memòria descriptiva de l'activitat de l'empresa i perfil del lloc de treball que s'oferix
 • Certificat dels servicis públics d'ocupació on s'arreplegue el resultat de la gestió de l'oferta presentada, si és el cas.

Amunt

Lloc, termini i efectes de la presentació de la solicitud

Quan la persona legitimada per a sol·licitar el permís es trobe en territori espanyol, la sol·licitud pot presentar-se:

Quan la persona legitimada es trobe en territori estranger, la sol·licitud podrà presentar-se davant de la Missió Diplomàtica o Oficina Consular en la demarcació de la qual residisca. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans d'iniciar-se l'activitat laboral, o professional o la prestació de servicis pretesa pel sol·licitant, sense que l'exercici de la dita activitat puga iniciar-se fins a la notificació de la concessió del permís corresponent. Una vegada presentada la sol·licitud s'expedirà còpia, com a rebut, on constarà la sol·licitud formulada, la data i el lloc de la presentació.

Amunt

Tramitació de la solicitud de permis de treball inicial

Rebuda la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a tramitar-la es procedirà a identificar i segellar l'oferta d'ocupació, tornant al sol·licitant la comunicació d'inici del procediment i dos còpies de l'oferta, una de les quals haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud de visat. El termini d'eficàcia administrativa de l'oferta d'ocupació, als efectes de la sol·licitud de visat, és de tres mesos, a comptar de la data de la dita identificació. Si la sol·licitud s'haguera presentat en una Missió Diplomàtica o Oficina Consular espanyola, la dita dependència, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, remetrà aquella junt amb el seu informe i la documentació corresponent a l'òrgan administratiu competent, qui procedirà a la seua tramitació. L'òrgan encarregat d'instruir el procediment demanarà informe l'autoritat governativa competent sobre si hi ha raons que impedisquen la concessió de la residència i no resoldrà fins a tindre constància que la sol·licitud de visat ha sigut presentada en forma en la Missió Diplomàtica o Oficina Consular corresponent, excepte si concorreguera alguna de les causes de denegació del permís de treball.

Amunt

Resolució del expedient de solicitud de permís de treball

Correspon al Subdelegat del Govern resoldre l'expedient de sol·licitud de permís de treball. La Direcció General d'Ordenació de les Migracions resoldrà les sol·licituds de permís de treball presentades per empreses amb diversos centres de treball en distintes províncies i una plantilla superior a 100 treballadors, que tingueren centralitzats els seus servicis administratius a Madrid. L'autoritat competent podrà resoldre la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de permís de treball si concorre algun dels supòsits següents:

 • falta de legitimació del sol·licitant
 • presentació de la sol·licitud fora de termini
 • reiteració d'una sol·licitud ja denegada
 • no acreditació de l'obligació de gestionar l'oferta d'ocupació davant dels Servicis Públics d'Ocupació per l'ocupador o empresari.
 • sol·licituds manifestament faltades de fonament.

Conclosa la instrucció de l'expedient, l'autoritat resoldrà de forma motivada, atorgant o denegant el permís de treball, expressant els recursos que es puguen presentar i el termini per a la seua interposició. Quan l'estranger es trobe fora d'Espanya, la resolució es comunicarà a la Direcció General d'Assumptes Consulars i Protecció dels Espanyols en l'Estranger, als efectes de la concessió o denegació del visat de residència per a treballar. La resolució es notificarà a l'interessat i, si és favorable amb indicació de les quantitats que corresponga abonar en concepte de taxes, possibilitant a partir de la seua entrada legal a Espanya l'inici de la seua activitat laboral i efectuar la seua afiliació, alta i cotització a la Seguretat Social. Quan la sol·licitud haja sigut presentada en una Ambaixada o Oficina Consular espanyola, la resolució serà notificada a l'interessat per la mencionada dependència, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos, comptats a partir de l'endemà al de la data en què haja tingut entrada la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a tramitar-la. Transcorregut el dit termini, les sol·licituds de permís de treball inicial podran entendre's desestimades. Dictada resolució sobre la sol·licitud de permís de treball es remetrà una còpia d'aquella, amb la documentació relativa a la residència, a l'autoritat governativa competent per a la concessió o denegació del corresponent permís de residència. Concedit el permís de residència, s'entregarà a l'estranger una targeta individual acreditativa de l'autorització de residència i del permís de treball, que haurà de retirar personalment, amb la justificació prèvia d'haver-se efectuat l'ingrés de les taxes i drets procedents per a la seua expedició.

Amunt

Models de sol·licitud

 • DESCÀRREGA DELS MODELS OFICIALS requeribles per a l'inici de procediments en matèria de documentació d'estrangers a Espanya regulats per la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Amunt

Tipus de permís d etreball d’estrangers

El permís de treball és l'autorització per a realitzar a Espanya activitats lucratives per compte d'altri, si bé no cal per a l'exercici de determinades activitats: artístiques, cooperativistes, culturals, docents, informàtiques, religioses, sindicals. Tampoc és necessari que obtinga permís de treball el treballador estranger que es troba en situació de residència permanent (art. 41 EL 4/00). El permís de treball, de duració inferior a 5 anys, pot limitar-se a un determinat territori, sector o activitat, i renovar-se a la seua expiració si persistix o es renova el contracte o oferta de treball que van motivar la seua concessió inicial o es compta amb una nova. A partir de la primera concessió, els permisos es concedixen sense limitació alguna d'àmbit geogràfic, sector o activitat, i, transcorreguts 5 anys, adquirixen caràcter permanent. La concessió del permís de treball per a l'exercici d'una professió que exigix una especial titulació està condicionada a la tinença i, si és el cas, homologació del títol corresponent. També es condiciona a la col·legiació quan les lleis així ho exigisquen.

PERMÍS A .RD 864/01 El permís de treball de tipus A, que pot limitar-se a una activitat i àmbit geogràfic concrets, és un permís de treball de temporada que autoritza el treballador per compte d'altri la realització d'activitats de duració limitada, com el muntatge de plantes industrials o elèctriques, construcció d'infraestructures, edificacions i xarxes de subministrament elèctric, gas, ferrocarrils i telefònics, instal·lacions i manteniments d'equips productius, així com la seua posada en marxa i reparacions. La seua duració ha de coincidir amb la del contracte de treball, amb el límit d'1 any, si bé pot prorrogar-se en funció de la duració de l'activitat que va motivar el contracte.

PERMÍS B (INICIAL) RD 864/01 El permís de treball de tipus B (inicial) és un permís del treballador per compte d'altri que pot limitar-se a un sector o activitat i àmbit geogràfic concrets, sense perjuí del dret a circular i triar residència lliurement, i la seua validesa és d'1 any.

PERMÍS B (RENOVAT) RD 864/01 El permís de treball de tipus B (renovat) és un permís que pot obtindre el treballador per compte d'altri titular d'un permís tipus B (inicial) al terme de la seua vigència i permet desenrotllar qualsevol activitat en tot el territori nacional durant un període de 2 anys.

PERMÍS C RD 864/01 El permís de treball de tipus C és un permís que pot obtindre el treballador per compte d'altri titular d'un permís tipus B (renovat) al terme de la seua vigència i permet desenrotllar qualsevol activitat en tot el territori nacional durant un període de 2 anys.

PERMIS F RD 864/01 El permís de treball de tipus F és un permís que pot obtindre el treballador per compte d'altri, resident en la zona fronterera d'un Estat limítrof a què torna diàriament, que exercix activitats lucratives laborals en una zona fronterera del territori espanyol a què està limitat el seu àmbit geogràfic. Té una vigència màxima de 5 anys i és renovable a la seua expiració en tant el titular continue en actiu i subsistisquen les circumstàncies que van motivar la seua concessió.

PERMÍS G RD 864/01 El permís de treball de tipus G és un permís que autoritza la realització d'una activitat lucrativa a un treballador estranger que depén d'una empresa establida en un Estat no pertanyent a la Unió Europea ni al Espai Econòmic Europeu quan:

 • Es desplace a Espanya per compte i sota la direcció de l'empresa, que pot prestar servicis a Espanya en virtut d'allò que s'ha establit en convenis internacionals, en execució d'un contracte celebrat entre la mateixa i el destinatari de la prestació de servicis que està establit o que exercix la seua activitat a Espanya.
 • Es desplace a un centre de treball a Espanya de la pròpia empresa estrangera o d'una altra empresa del grup que forme part.

El permís de treball de tipus G pot limitar-se a una activitat i àmbit geogràfic concrets i la seua duració ha de coincidir amb el temps del desplaçament del treballador amb el límit d'1 any, prorrogable pel mateix període si s'acrediten idèntiques condicions.

PERMÍS T RD 864/01 El permís de treball de tipus T, que pot limitar-se a una activitat i àmbit geogràfic concrets, és un permís de treball que autoritza el treballador per compte d'altri la realització d'activitats o servicis de temporada o campanya. La seua duració ha de coincidir amb la del contracte de treball, amb el límit de 9 mesos, dins d'un període de 12 mesos consecutius.

Amunt

Altres autoritzacions per a treballar (RD 864/01)

A més dels permisos de treball en les seues distintes modalitats, també poden concedir-se altres autoritzacions perquè puguen treballar a Espanya a:

 • Els estrangers documentats amb autorització d'estada per estudis. Excepcionalment poden ser autoritzats a realitzar activitats lucratives laborals, si són compatibles amb la realització dels estudis i els ingressos obtinguts no tenen el caràcter de recurs necessari per al seu suport o estada. La vigència de l'autorització ha de coincidir amb la duració del contracte de treball i no pot ser superior a la de la duració de la targeta d'estudiant.
 • Els estrangers titulars d'un permís de residència temporal en determinats supòsits:
 • Incorporació al mercat de treball, vincles familiars amb estrangers residents o amb espanyols i permanència continuada a Espanya durant un període mínim de 3 anys.
 • Abandó del país d'origen o no impossibilitat de permanència en el mateix com a conseqüència de conflictes o disturbis greus de caràcter polític, ètnic o religiós.
 • Raons humanitàries que es vinculen a l'aplicació d'instruments internacionals després de denegació o inadmissió a tràmit de la sol·licitud d'asil.
 • Raons humanitàries, en particular haver sigut víctimes de conductes tipificades com a delictes racistes o xenòfobs.
 • Col·laboració amb les autoritats administratives i judicials espanyoles o concurrència de raons d'interés nacional o seguretat nacional.

L'autorització pot limitar-se a una activitat i àmbit geogràfic concrets i la seua duració ha de coincidir amb la vigència del permís de residència per circumstàncies excepcionals.

 • Els estrangers autoritzats a romandre a Espanya per mitjà de document de sol·licitant d'asil. L'autorització, transcorreguts 6 mesos sense haver-se resolt la seua sol·licitud per circumstàncies no imputables al sol·licitant; habilita per a l'exercici d'una activitat lucrativa per compte d'altri en una activitat i àmbit geogràfic determinats i la seua duració coincidix amb la del contracte de treball, amb el límit de 6 mesos.
 • Els nacionals d'Estats no pertanyents a la Unió Europea ni al Espai Econòmic Europeu enrolats en barcos espanyols inscrits en el Registre especial de barcos i empreses navilieres o en barcos espanyols en virtut d'acords internacionals de pesca marítima.
 • Els estrangers que realitzen pràctiques professionals i de formació si:
  • Hi ha un oferiment per una empresa resident a Espanya per a realitzar pràctiques que habiliten per a l'exercici professional o l'exercici d'un ofici o lloc de treball determinat.
  • L'estranger és nacional d'un país amb què Espanya ha subscrit conveni o acord en esta matèria o d'un país que de fet oferix facilitats als espanyols per a realitzar pràctiques professionals en el seu territori.
  • Les pràctiques professionals es realitzen en una activitat directament relacionada amb els estudis realitzats o amb l'ofici o lloc de treball que es va a exercir.
  • Es formalitza un contracte de treball en pràctiques o per a la formació.

L'autorització es concedix pel temps de vigència del contracte de treball, amb el límit de 12 mesos, prorrogables excepcionalment per altres 6 mesos.

MÉS INFORMACIÓ

Amunt