Demandants d'ocupació >> Ferramentes per a la recerca

La carta de presentació

Què és?

La carta de presentació no és una simple formalitat ni una fórmula de cortesía, com alguns pensen. És la teua tarjeta de presentació i serà la primera imatge que transmitisques al posible empleador/a. Tot i que hi ha emprese a les que si no els agrada la carta de presentació ja no llegeixen el currículum. És important que esmeres la seua presentació, d’ella depén que pases a la següent etapa de selecció.

Dalt

Objectius

La carta de presentación complix fundamentalment els següents objectius:

 • Et presenta com individu, mostra com t’expreses, el teu estil, qui eres, ón vius, etc. D’aquesta forma, suscites l’interès en l’empleador.
 • Exposa la teua capacitat per a una plaça de treball concreta i les teues expectatives.
 • Manifesta la teua diposició a mantindre una entrevista i participar en les proves previstes e informa sobre forma de contacte (nº de teèfon de contacte i disponibilitat per a la entrevista).
 • Ens pot diferenciar d’altres candidats.

La teua intenció final és concertar una entrevista en la que et coneguen personalment, i pasar al següent pas de la selecció.

Dalt

Tipus cartes de presentació

Existeixen varis tipus de carta de presentació:

 • Carta de autocandidatura convencional. S’envia a iniciativa propia, perque penses que poden haver posibilitats de treball en la empresa en questió.
 • Carta de presentación en resposta a una oferta de feina anunciada (tabló, prensa, Internet)
 • Carta libre que deu ser original i creativa ja que el seu objectiu és atraure per ser diferent. Per tant no té format predeterminat, pot gastar-se qualssevol tipus de suport (informàtic, paper, pergamí, etc.). Pot utilizar-se qualsevol técnica o ferramenta, utilitxar-se colors, imagens, logos. No te un nombre de paràgrafs predeterminats, ni te perquè observar les normes de correció establides al ús. En definitiva, pot confeccionar-se com es desitge.

Dalt

Recomanacions

La carta has de dirigir-la a una persona determinada, en cas de no conèixer la seua identitat, la pots dirigir a la Direcció del Departament de recursos Humans o al de Personal. Abans d’escriurer-la intenta recabar informació sobre l’empresa a la que et dirigeixes i de la plaça a la que vols optar. El tipus d’anunci de l’oferta, la Font de publicació, la web de la empresa, etc. Et donaràn pistes valioses sobre la cultura de la empresa. El contingut de la carta ha de seguir un ordre i mantindreuna impecable i clara presentació que facilite la seua ràpida lectura.

Dalt

Orientacions per a la seua elaboració

Amb caràcter general deus tindre present una serie de orientacions per a al seua elaboració: ESTIL BÀSIC

 • Redacta una sola pàgina, escrita a màquina u ordinador (a no ser que la exigeixen expressament manuscrita, en tal cas hauràs de treballar molt en la teua lletra i no utilitzar llapis)
 • Mai envíes una carta fotocopiada
 • Doblega-la en tres parts per a sobre apaisat.
 • No grapes la carta de presentación al Currículum Vitae
 • Utilitza un sobre d’oficina apaisat (no olvides el remitent)

 

Format de la carta

 • Tamany: DIN-A4 doblegada en 3 pats i en sobre apaisat.
 • Màrgens: Esq-3 c, Dret-2,5, Sup- 2,5 Inf-2,5
 • Interlineat: 1,5 linies
 • Tipus de lletra: Arial, Helvetica, Verdana o Times New Roman, 12 punts.
 • Sangría: Opcional

 

PARTS DE LA CARTA

L’aspecte general ha de ser net, equilibrai no sobrecarregat, deixant buits convenients, com màrgens, linies entre paràgrafs, etc. Així transmetràs una idea d’ordre, claritat i equilibri.

 • Part superior dreta: Nom, cognom, direcció i telèfon del remitent.
 • Davall: Lloc i data de la carta (dreta o Esquerra, indistint)
 • Part superior Esquerra: Nom de la empresa o institució destinataria, dirección i nom de la persona a qui va dirigirla. Aquesta part va lleugerament alineada a la part inferior dreta.
 • Davall: Referència a la plaça que es sol·licitada.
 • Encapçalament: Indicar el cognom de la persona concreta a la que va dirigida, però en cas de no saber-ho, utilizar expressions habituals com: ‘Molt Sr/a. Mío/a’, ‘Estimat/ada Sr/a, etc.

 

CONTINGUT I ESTRUCTURA

 • Primer paràgraf: Has de cridar l’atenció del destinatari, esposar els motius de contacte amb claritat, fent referencia a la oferta de feina, el seu lloc i data de publicació (cas de resposta a un anunci en prensa), o a les raons per les que es presenta la candidatura, buscant en tot momento captar l’interés del /la destinatari/a.
 • Mencionar els documents adjuntats a la carta: Curriculum Vitae, certificats (remetrel’s només en cas de petició expresa).
 • Segon paràgraf: Descriu les raons per les què s’opta a la plaça. Es poden mencionar breument alguna qualitat personal que encaixe amb el perfil profesional ofertat o amb les funcions a desenvolupar.
 • Últim paràgraf: Expressa la sol·licitud per entrevistarse personalment amb el empleador/a potencial i és convenient fer especial atenció ací amb els aspectos més rellevants del currículum.
 • Despedida: Deu ser una expressió formal com: “Atentament”, “En espera de tindre notícies seues. Li saluda”…., acompanyada de la vostra firma original indicant el nom i els cognoms.

 

LLENGUATJE

 • Evista les sigles i les abreviatures.
 • Evita les frases que comencen per ‘jo’.
 • Evita les adulacions.
 • No utilitzes exageradament les mostres de gratitud.
 • Revisa la ortografía.
 • Sigues clar, breu i directe.
 • Escriu frases curtes. Utilitza punts seguits.
 • Escriu noms propis sencers.

 

És important tindre en compte que per a aconseguir que no s’obliden de nosaltres deben:

 • Mencionar que desitjariem mantindre contacte amb la empresa mitjançant una cita.
 • Indicar la nostra disponibilitat per a concertar una cita.
 • Sugerir una posible data de reunió.

Amunt

Exemples i models

 

CARTA DE PRESENTACIÓ DE AUTOCANDIDATURA EXEMPLE AUTO-EMPLENAR
CARTA DE PRESENTACIÓ DE RESPOSTA A UN ANUNCI EXEMPLE AUTO-EMPLENAR


VORE VIDEOS "LA CARTA DE PRESENTACIÓ"