Persones emprenedores >> Diagnostica't

Fes el teu DAFO

  1. Què és un DAFO?
  2. ¿Per a què servix un DAFO?
  3.  La Ferramenta

QUÈ ÉS UN DAFO?

El DAFO (inicials de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és una ferramenta que permet a l'empresari analitzar la realitat de la seua empresa, marca o producte per a poder prendre decisions de futur.

El DAFO pot ser un bon començament quan ens plantegem un nou projecte empresarial ja que ajuda a establir les estratègies perquè este siga viable.

A més es pot convertir en una ferramenta de reflexió sobre la situació d'una empresa ja creada.

L'anàlisi DAFO es dividix en dos parts:

Anàlisi interna: (Fortaleses i Debilitats)

En esta fase es realitza una fotografia de la situació de l'empresa o projecte empresarial considerant les seues Fortaleses i les seues Debilitats.

Anàlisi externa: (Amenaces i Oportunitats)

ant les Amenaces com les Oportunitats pertanyen al món exterior a l'empresa però haurien de ser tingudes en compte bé per a superar-les, en el cas de les amenaces, o bé per a aprofitar les oportunitats que brinda el mercat exterior.

Una vegada realitzat l'anàlisi, és necessari definir una estratègia que porte a potenciar les fortaleses, superar les debilitats, controlar les amenaces i beneficiar-se de les oportunitats.

PERQUÈ SERVIX UN DAFO?

El DAFO pot ser un bon començament quan ens plantegem un nou projecte empresarial ja que ajuda a establir les estratègies perquè este siga viable.

A partir de les dades introduïdes en els factors DAFO, es poden establir les estratègies més convenients per al projecte empresarial. Hi ha quatre tipus d'estratègies:

  • Estratègies Ofensives: S'obtenen relacionant Fortaleses + Oportunitats.Són estratègies de creixement: Busquen relacionar els punts forts interns i externs per a millorar la situació. Exemple: Si l'empresa és líder en un determinat producte (Fortalesa), i puja la demanda (Oportunitat), es poden emprar estratègies més agressives de vendes, promocions, etc.

  • Estratègies Defensives: S'obtenen relacionant Fortaleses + Amenaces.Són estratègies reactives: Relacionen els punts forts interns per a contrarestar les amenaces externes. Exemple: Si l'empresa és líder en un determinat producte (Fortalesa), i baixa la demanda (Amenaça), es poden crear productes nous, baixar preus, etc.

  • Estratègies Adaptatives: S'obtenen relacionant Debilitats + Oportunitats.Són estratègies de reorientació: en este sentit, es canvia algun element en les debilitats per a aprofitar les oportunitats. Exemple: Si hi ha un servici postvenda deficient, i es detecta que és quelcom amb gran valor en els servicis que s'oferixen, es pot potenciar i crear una campanya publicitària per a divulgar-ho.

  • Estratègies de Supervivència: S'obtenen relacionant Debilitats + Amenaces.Busca relacionar els punts dèbils interns i externs per a conéixer la situació de l'empresa respecte de la competència i el mecanisme a utilitzar per a revertir esta situació. Exemple: davant de la pèrdua de client en l'empresa i mentenimiento dels mateixos en empreses de la competència, s'haurien de crear noves estratègies de fidelització.

És un error comú confondre estratègies amb accions: Les estratègies no són concretes i poden incloure una o més accions.

LA FERRAMENTA

Esta ferramenta DAFO té el valor afegit, respecte a altres paregudes, d'ajudar a prioritzar les diferents estratègies que es puguen crear i ajuda a saber en quina orde haurien de dur-se a terme. D'esta manera, en funció del valor que s'assigne a cada apartat al DAFO, les estratègies (que estaran relacionades amb estos valors) tindran major o menor importància. L'aplicació realitza la priorització de forma automàtica

Esta ferramenta requerix, per a la seua utilització, un accés autenticat ja que permet guardar els DAFO realitzats.

Els DAFO creats per cada usuari es poden imprimir, editar, modificar i esborrar.

L'usuari pot valorar la importància de cada un dels factors que componen la seua anàlisi, assignant a cada factor una valoració d'acord amb la rellevància que atorgue al mateix dins del seu projecte empresarial.

La valoració li ajudarà a prioritzar les diferents estratègies i determinar l'orde en què hauria d'abordar cada una d'elles. Esta ferramenta realitzarà la priorització de forma automàtica en funció dels valors assignats per l'usuari.

És aconsellable que tant en l'anàlisi interna com en l'extern siga realista i tracte de reflectir la realitat de l'empresa o del projecte empresarial, per a poder establir una bona estratègia d'actuació.

A més, de cara a realitzar una anàlisi més objectiu, pot ser interessant demanar informació del que altres persones pensen de la seua empresa o projecte.

Pots veure abans un CAS PRÀCTIC

 

                                                      ACCEDIX A LA FERRAMENTA