Demandants d'ocupació >> La contractació

El salari mínim interprofessional i el IPREM

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) i el Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) són dos referències molt importants, ja que el SMI s'utilitza en l'àmbit estrictament laboral, i l'IPREM és l'índex de referència per al cálculo d'ingressos en molts àmbits.

L'IPREM serveix de referència per a cualquier efecte diferent de l'àmbit laboral pròpiament dita. Por exemple, s'utilitza l'IPREM en les sol·licituds de beques, d'ajudes a la vivenda, per a establir límits fiscals, en el càlcul i accés a prestacions socials...

Els dos indicadors es revisen anualment. En 2018 l'IPREM ha quedat congelat. En canvi, el SMI ha apujat un 4% sobre l'anterior.

Les cantidades en vigor para estos índexs de referència en 2018 són:

Salari Mínim Interprofessional (SMI)

El seu cuantía en 2018 es:

  • SMI diari: 24,53 euros/dia.

  • SMI mensual: 735,90 euros/mes.

  • SMI en còmput anual: 10.302,60 euros/any (en 14 pagues).

  • En el cas dels empleats de llar que treballen per hores, el salari mínim serà de 5,76 euros per hora efectivament treballada, que inclou tots els conceptes retributius, prorrata de pagues extra i vacacions

En el salari mínim es computa únicament la retribución en diners, sense que el salari en espècie puga, en cap cas, donar lloc a una reducció d'eixa quantia. Este salari s'entén referit a la jornada legal de treball a temps complet , sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzara jornada inferior es percebrà a prorrata.

Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM)

L'IPREM es publica anualment a través de la Ley de Pressupostos (la del 2018 està pendent d'aprovació), de manera que haurem d'usar com a referència l'últim valor publicat de forma oficial para determinar si els nostres ingressos superen un determinat nombre de vegades l'IPREM actual. Per tant per al 2018 se manté sense canvis respecte a 2017 quedant així:

  • IPREM diari: 17,93 euros/dia.

  • IPREM mensual: 537,84 euros/mes.

  • IPREM anual: 6.454,08 euros/any.

  • IPREM en còmput anual (inclou prorrata de pagues extraordinàries): 7.529,76 euros