Demandants d'ocupació >> La contractació

El contracte de treball

Què és?

Un contracte de treball és un acord entre empresari i treballador pel qual s’obliga a prestar determinats serveis per conter de l’empresari i baix la seua dirección, a canvi d’una retribució.

Amunt

Qui pot signar-lo?

 • Majors d’edat (18 anys).
 • Els menors de 18 anys legalment emancipats.
 • Majors de 16 i menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tinga a càrrec. Si viuen de forma independent, amb el consentiment expres o tàcit dels seus pares o tutors.
 • Els estrangers d’acord amb la legislació que els siga aplicable.

Amunt

Cóm es formalitza?

 • El contracte de treball pot formalitzar-se per escrit o paraula.
 • És obligatori per escrit quan així ho exigisca una disposició legal, i sempre als contractes que es relacionen:
  • Practiques
  • Formació
  • Per a la realització d’una obra o servei determinat.
  • A temps parcial, fixe discontinu i de relleu.
  • A domicili
  • Treballadors contractats a Espanya al servei de empreses españoles al estranger
  • Els contractes per temps determinats, la disposició dels quals siga superior a quatre setmanes

 

Cadascuna de les parts podrá exigir que el contracte es celebre per escrit, en qualssevol momento del transcurs de la relació laboral.

Amunt

El període de prova

Durant el període de prova, l'empresa pot cessar al treballador sense indemnització, i el treballador pot deixar el treball sense preavís si troba un altre treball millor o simplement si aqueix treball no li convenç. En aquest temps el treballador té els mateixos drets i obligacions que la resta de treballadors, i el temps treballat durant el període de prova es té en compte a l'efecte d'antiguitat.

No sempre existeix un període de prova. S'ha de pactar expressament en el contracte de treball. A més, quan el treballador ja ha prestat serveis per a l'empresa fent el mateix treball anteriorment, no es pot establir un de nou període de prova, encara que hi haja un nou contracte.

La durada del període de prova depèn del lloc de treball. Normalment, com més qualificat és, més dura el temps de prova, ja que s'entén que serà necessari més temps per a veure si el treballador s'adapta al lloc.

La durada serà la pactada, però no pot superar la durada màxima que venja indicada en el Estatut dels Treballadors o en el Conveni Col·lectiu vigent.

En el cas que el Conveni no diga una altra cosa, el període de prova màxim serà:

 • Per a treballadors titulats: 6 mesos
 • Per a la resta de treballadors: 2 mesos
 • Per a la resta de treballadors en empreses de menys de 25 treballadors: 3 mesos
 • Per a treballadors amb un contracte temporal de menys de 6 mesos: 1 mes

Existeixen uns períodes de prova específics:

 • El contracte indefinit de suport a emprenedors. Existeix una nova modalitat de contracte, permet un període de prova d'1 any, independentment de la titulació del treballador o del nombre de treballadors de l'empresa.
 • En el contracte en pràctiques. Si s'ha signat un contracte en pràctiques, llevat que el Conveni Col·lectiu diga una altra cosa, el període de prova serà per als treballadors amb un grau mitjà o un certificat de professionalitat de nivell 1 o 2: 1 mes i per als treballadors amb un grau superior o un certificat de professionalitat de nivell 3: 2 mesos. Si en acabar el contracte en pràctiques, el treballador és contractat per l'empresa, no podrà haver-hi un nou període de prova.

Tant si és el treballador com l'empresa la que pren la decisió, no estan obligats a donar explicacions o justificar el motiu pel qual no s'ha superat el període de prova. La comunicació a l'altra part cal fer-la per escrit i no és necessari preavís.

L'empresa ha de pagar sempre els dies treballats, tant si el cessament en el treball es produeix per decisió de l'empresa o del treballador durant el període de prova. El pagament es fa a través de la quitança , amb abonament dels dies treballats i la part proporcional de paga extra i vacances que no s'hagen gaudit. Açò si, l'empresa no ha de pagar indemnització per fi de contracte o acomiadament, únicament la quitança.

Si és el treballador el que decideix deixar l'empresa, es produeixen uns efectes similars als de la baixa voluntària, la qual cosa planteja problemes a l'hora d'accedir a prestacions o subsidis per desocupació.

Si la no superació de la prova és per decisió de l'empresa es col·loca al treballador en situació legal de desocupació i li permetrà cobrar l'atur si compleix la resta de requisits de cada prestació, o bé reprendre el cobrament de la seua prestació o subsidi si estaven suspesos.

Amunt

La duració

Un contracte de treball pot ser indefinit (fixe), o be tindre una duració determinada (temporal).

En principi els contractes de treball són tots indefinits i amb jornada completa, excepte que al contracte es diga el contrari.

Les normes que regulen cada tipus de contracte temporal, estableixen quina és la duració mínima i màxima del contracte.

Amunt

 

Els drets i obligacions

Un contracte de treball suposa uns drets per al treballador, que es converteix en obligacions per al empresari. Al mateix temps, les obligacions que contrau el treballador es converteixen en drets per al seu empresari.

 

L’EMPRESARI CONTRAU OBLIGACIONS AMB:

 1. El treballador: Quan la relació laboral siga de duració superior a quatre setmanes, l’empresari deurà informar per escrit al treballador sobre els elements esencials del contracte i principals condicions d’execució de la presentación laboral, sempre que eixos elements i condicions no figuren al contracte de treball formalitza’t per escrit.
 2. Els representants legals dels treballadors. També deurà entregar als representants legals dels treballadors, una copia básica dels contractes formalitzats per escrit (amb notificació), així com les pròrrogues dels contractes i les denúncies dels mateixos, amb un termini màxim de 10 dies. La copia bàsica contindrà totes les dades del contracte a excepció del nombre de D.N.I., domicili, estat civil i qualssevol altra dada que puga afectar a la identitat personal del interesat. Posteriorment, eixa copia bàsica s’enviarà al Servei Públic d’Ocupació. Quan no hi haja cap representació legal dels treballadors també es deu formalitzar copia bàsica i remetres al Servei Públic d’Ocupació.
 3. El Servei Públic d’Ocupació: Els empresaris estàn obligats a comunicar al Servei Públic d’Ocupació en el termini màxim de 10 dies següents a la seua concertació i en tèrmins que reglamentariament es determinen, el contingut dels contractes de treball que celebren o les prórrogues dels mateixos, deuen o no formalitzar-se per escrit.

 

DRETS DEL TREBALLADOR

 • A la ocupació efectiva durant la jornada de treball.
 • A la promoció i formació al treball.
 • A no ser discriminats per accedir a una plaça de treball.
 • A la integritat física i a la intimitat.
 • A percebre puntualment la remuneració pactada.
 • Els demés que s’establixen al contracte de treball.

 

DEURES DEL TREBALLADOR:

 • Complir les obligacions concretes del lloc de treball conforme als principis de la bona fe i diligència.
 • Complir les mesures de seguretat e higiene que s’adopten.
 • Complir les ordres i instruccions de l’empresari en el exercici de la seua funció directiva.
 • Contribuir a amillorar la productivitat.
 • Els demés que s’establisquen al contracte de treball.

Amunt

Comunicació de les contractacions al SERVEF

Una vegada determinat el contracte en funció de la necessitats de l'ocupador i formalitzat amb el treballador, o si es produïra qualsevol incidència en aquest, (pròrroga, transformació, modificació, etc.), independentment que es formalitzen o no per escrit, els empresaris estan obligats a comunicar-ho al Servei Públic d'Ocupació en el termini de 10 dies.

La comunicació inclourà una sèrie de dades comunes a tots els contractes (codi del contracte, data d'inici de la relació laboral, ocupació o professió, etc.) i altres específics segons la modalitat contractual triada (així, per exemple, en els contractes en pràctiques ha d'indicar-se la titulació acadèmica i en els d'interinitat la causa que ho motiva).

Esta comunicació pot realitzar-se per dos vies:

 • Presentant en l'Oficina d'Ocupació corresponent la còpia dels contractes de treball o les seues pròrrogues.

 • Per mitjans telemàtics. En l'actualitat estes comunicacions poden fer-se a través d'Internet, per mitjà del sistema contrat@ que ha posat en marxa el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

A partir d'este moment l'autoritzat podrà realitzar les comunicacions del contingut dels contractes de treball que subscriga i de les còpies bàsiques dels mateixos utilitzant la clau d'usuari (CIF/NIF/NIE de l'empresa) i la clau personal que ell mateix es va assignar al realitzar la sol·licitud.

Una vegada comunicat el contingut de les contractacions laborals, els treballadors poden en qualsevol moment sol·licitar dels servicis públics d'ocupació informació del contingut del contracte. Començada la prestació de servicis per part del treballador comença l'obligació de pagament del salari pactat i de cotitzar. L'obligació de cotitzar és de l'empresari i del treballador, sent el primer el que ha de retindre el que corresponga al treballador i ingressar les quantitats dins del mes següent al de meritació, per mensualitats vençudes i en un només acte. La quantitat a ingressar estarà en funció del sou del treballador, sempre que estiga dins de les bases màxima i mínimes, a la que se li aplicaran uns tipus de cotització determinats.

MÉS INFORMACIÓ