Persones emprenedores >> Finançament, ajudes i subvencions

Bonificacions quota autònoms/es

El panorama de les bonificacions en la quota dels treballadors autònoms patix importants novetats.

Encara que en el següent CUADRO RESUMactualizado per la Seguretat Social,se poden consultar les modalitats,requisitos i quanties de les distintes reduccions i bonificacions aplicables en l'actualitat després de l'última modificació amb l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom,el panorama de les bonificacions en la quota dels treballadors autònoms ha patit importants modificacions.

A continuació passem a descriure amb detall les més rellevants:

A) BONIFICACIONS/REDUCCIONS AMB CARÀCTER GENERAL

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que complisquen els requisits de:

 1. No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).

 2. En el cas que els treballadors autònoms hagueren disfrutat de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir s'exigixen 3 anys sense activitat per compte propi.

 3. No donar-se d'alta davall la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

 4. No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

 5. No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos (abans eren 18) , segons l'escala següent:

 • Per als 12 primers mesos (abans eren 6) la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'esta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € al considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers dotzes mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 220,02 €.

 • Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així:

  • una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en 137,97 euros/mes

  • una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes

  • una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes.

Estes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

B) JÓVENS (HÒMENS MENORS DE 30 ANYS I DONES MENORS DE 35)

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, que complisquen els requisits de:

 1. No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).

 2. En el cas que els treballadors autònoms hagueren disfrutat de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir s'exigixen 3 anys sense activitat per compte propi.

 3. No donar-se d'alta davall la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

 4. No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

 5. No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 36 mesos (abans eren 30), segons l'escala següent:

 • Per als 12 primers mesos (abans eren 6) la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'esta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € al considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comuns en els primers dotzes mesos (abans eren sis), és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 220,02€.

 • Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així:

  • una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en 137,97 euros/mes una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes

  • una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes.

Estes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

C) AUTÒNOMS DISCAPACITATS AMB GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 33% (I VÍCTIMES DE TERRORISME I DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE)

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i les víctimes de terrorisme que complisquen els requisits de:

 1. No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).

 2. En el cas que els treballadors autònoms hagueren disfrutat de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir s'exigixen 3 anys sense activitat per compte propi.

 3. No donar-se d'alta davall la forma jurídica de societat (SL, SA, SLNE inclosa SLU).

 4. No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).

 5. No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un período màxim de 60 mesos (5 anys), segons l'escala següent:

 • Per als 12 primers mesos que fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'esta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € al considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota en els dotze mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 220,02€.

 • Per a la resta dels 48 mesos següents, independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides en una bonificació del 50% (abans era del 30%)de la quota corresponent a la base mínima. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte d'altri.

Estes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

D) BONIFICACIONS PER NOVES ALTES DE FAMILIARS COL·LABORADORS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

Des de la posada en vigor de la Llei 31/2015, els autònoms col·laboradors disfrutaran d'una bonificació en la quota corresponent al REPTA, en concret,el cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusive i, si és el cas, per adopció, que:

 • s'incorporen com a noves altes al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Per Compte Propi o Autònoms, i no hagueren estat donats d'alta en el mateix en els 5 anys immediatament anteriors

 • col·laboren amb ells per mitjà de la realització de treballs en l'activitat que es tracte,

tindran dret a una bonificació en la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent en cada moment en el Règim Especial de treball per compte propi que corresponga del:

 • 50% els 18 primers mesos

 • 25% els següents 6 mesos

Es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, pels que, no trobant-se impedits per a contraure matrimoni, no tinguen vincle matrimonial amb una altra persona i acrediten, per mitjà del corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria i amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys. L'existència de parella de fet s'acreditarà per mitjà de certificat de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o per mitjà de document públic en què conste la constitució de dita parella.

En les comunitats autònomes amb Dret Civil propi, complint-se el requisit de convivència a què es referix el paràgraf anterior, la consideració de parella de fet i la seua acreditació es durà a terme d'acord amb el que establisca la seua legislació específica.

E) TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE CESSEN L'ACTIVITAT PER EN CONTRARSE EN PERÍODE DE DESCANS PER MATERNITAT, PATERNITAT, ADOPCIÓ, ACOLLIMENT, RISC DURANT L'EMBARÀS O DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL

Els/as treballadors/as per compte propi del Règim Especial de Treballadors per compte propi i autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural i que siguen substituïts per desempleats amb contracte d'interinitat bonificat tindran dret a percebre una bonificación del 100% de la quota d'autònoms que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en què s'aculla a esta mesura. Si s’emporta menys de 12 mesos d'alta, la base mitjana es calcularà des de la data d'alta.

Esta bonificació serà aplicable mentres coincidisquen en el temps la suspensió d'activitat per les dites causes (que no podrà ser inferior a un mes) i el contracte d'interinitat del substitut, amb el límit màxim, en tot cas, del període de suspensió.

D'esta manera les autònomes no pagaran quota durant la baixa per maternitat ni els autònoms ho faran durant el seu permís per paternitat, que recordem s'ampliarà a 5 setmanes en 2018. Esta mesura ja va entrar en vigor amb la publicació de la llei en el BOE.

F) BONIFICACIONS A LES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE ES REINCORPOREN AL TREBALL EN DETERMINATS SUPÒSITS

Les treballadores que, havent cessat la seua activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establits, tornen a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del cessament, tindran

dret a una bonificació en virtut de la qual la seua quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos inmediatamente següents a la data de la seua reincorporació al treball.

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que optaren per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se durant el període abans indicat una bonificación del 80 por cent sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a bonificar la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització establida amb caràcter general en el corresponent règim especial el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal.

G) BONIFICACIÓ A AUTÒNOMS PER CONCILIACIÓ DE LA VIDA PROFESSIONAL I FAMILIAR VINCULADA A LA CONTRACTACIÓ.

Tindran dret, per un plazo de fins a 12 mesos a una bonificació del del 100 por cent de la quota d'autònoms per contingències comunes, que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en què s'aculla a esta mesura en els suposats següents:

 1. Per cuidat de menors de 12 anys (abans eren 7 anys) que tinguen a càrrec seu.

 2. Per tindre a càrrec seu un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

 3. Per tindre a càrrec seu un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan dita discapacitat estiga degudament acreditada, sempre que dita familiar no exercisca una activitat retribuïda.

L'aplicació de la bonificació estarà condicionada a la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que haurà de mantindre's durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la duració del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació.

Quan s'extingisca la relació laboral, inclús durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta a un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies. En cas d'incompliment, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació disfrutada.

Si la contratación és a temps parcial, la bonificació serà del 50 per 100.El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50 per cent de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

El treballador autònom que es beneficie de la bonificació haurà de mantindre's en alta en la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi de la mateixa. En cas contrari estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació disfrutada

Només tindran dret a la bonificació els autònoms/as que no tinguen treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a la mateixa. No es prendrà en consideració als efectes anteriors al treballador contractat per mitjà de contracte d'interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

H) ALTRES SITUACIONS AMB QUOTA REDUÏDA

Encara que no són bonificacions com a tal, hi ha altres situacions especials en què la quota dels autònoms pot ser menor:

Autònoms Pluriocupats:

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podían reclamar su dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia fóra igual o superior 12.368,23€. La reforma introduïda per la Llei 6/2017 contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

La Seguretat Social farà les devolucions (si procedixen) abans de l'1 de maig de l'exercici següent.

Els autònoms en pluriactivitat tindran dret a la devolución del 50% de l'excés en què les seues cotizacions superen el que establixen els Pressupostos Generals de l'Estat.

Amb la devolució automàtica de l'excés de cotització es tracta d'acabar amb els nombrosos tràmits burocràtics que implica la sol·licitud de la devolució. Açò provocava que molts autònoms es resignaren a no recuperar el seu diners.

Sense perjuí de l'anterior per a autònoms/as ja donats d'alta, en el cas de nuevas altes que donen lloc a situacions de pluriactivitat, s'aplicaran les regles següents:

1.ª Els treballadors que causen alta per primera vegada en este règim especial i amb motiu de la mateixa inicien una situació de pluriactivitat podran triar com a base de cotització en eixe moment, la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 75 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a este règim especial.

2.ª En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fóra a temps parcial amb una jornada a partir del 50 per cent de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75 per cent de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos, i el 85 per cent durant els següents díhuit mesos, fins a les bases màximes establides per a este règim especial.

3.ªL'aplicació d'esta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establida com a mesura de foment de l'ocupació autònom, així com amb el reintegrament de quotes previst en l'apartat 1 d'este article com a conseqüència de l'exercici de l'activitat per compte propi en règim de pluriactivitat amb una altra per compte d'altri. »

Autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili:

estos autònoms podran triar com a base mínima de cotització: 858,60 euros/mensuals, 753 euros/mensuals i 472,20 euros/mensuals (CNAE-09: 4781, 4782, 4789, 4799-opción base mínima-).

Autònoms Majors de 65:

Amb 65 o més anys d'edat i acrediten 35 anys o més de cotització efectiva, a la Seguretat Social, els serà aplicable l'exoneració de quotes, excepte per incapacitat temporal i si és el cas per contingències professionals, d'acord amb el que establix la disposició addicional trentena segona de la Llei General de la Seguretat Social. No obstant l'exoneració establida en la norma, el treballador autònom podrà optar per continuar practicant la seua cotització d'acord amb el que venien realitzant amb anterioritat.

 

MOLT IMPORTANT A TINDRE EN COMPTE:

 • D'acord amb el criteri establit pel Servici Públic d'Ocupació Estatal, Entitat que suporta càrrec dels seus pressupostos l'import d'esta bonificació, perquè l'alta tinga la consideració d'inicial s'exigix que la mateixa siga l'originària en el Règim (interpretació estricta del concepte d'alta inicial).

 • Als treballadors autònoms que es donen d'alta en la Seguretat Social fora de termini, no els serà aplicable cap benefici en la cotització per quant no obstant haver ingressat les quotes corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta, aquell s'ha realitzat fora de termini, no podent considerar-se que es troben al corrent amb la Seguretat Social, requisit per a accedir als mateixos.

 • La falta d'ingrés de quotes en termini reglamentari durant l'aplicació de bonificacions provocarà la pèrdua automàtica de la bonificació del període no ingressat.