Notícies:Red ADL Valencia

XIV Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals 2023.

08 mar 2023
Fins el 8 d'abril, obert el termini de presentació de candidatures al Ministeri d'Agricultura

El BOE de 8 de març ha publicat la convocatòria dels premis, dotats amb un total de 150.000 euros en reconeixements de 18.000, 12.000 i 7.500 euros a 4 categories de projectes.

Beneficiaris: Les persones físiques o jurídiques i els mitjans de comunicació participants que complisquen amb els requisits establits en la convocatòria.

Finalitat: Convocar, en règim de concurrència competitiva, la XIV edició dels Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals, corresponents a l'any 2023, en les següents categories:

a) “Excel·lència a la innovació en l'activitat agrària”.

b) “Excel·lència a la innovació en l'activitat pesquera o aqüícola”.

c) “Excel·lència a la innovació en diversificació de l'activitat econòmica en el medi rural”.

d) “Excel·lència a la comunicació”.

Al marge del règim de concurrència competitiva, i a fi de reconéixer les circumstàncies destacades o contínues relacionades amb el suport, promoció i posada en valor de les dones en el medi rural o en zones pesqueres rurals, es convoca la següent categoria de premi:

e) “Reconeixement especial per la trajectòria vinculada al suport a les dones en el medi rural i en zones pesqueres rurals”.  

Bases reguladores: Ordre AAA/839/2015, de 29 d'abril, publicada en el 'Butlletí Oficial de l'Estat' número 110, de 8 de maig de 2015, Ordre APA/635/2019, de 5 de juny, publicada en el 'Butlletí Oficial de l'Estat' número 140, de 12 de juny de 2019 i Ordre APA/510/2022, de 2 de juny, publicada en el 'Butlletí Oficial de l'Estat' número 135, de 7 de juny de 2022.

Requisits per a la presentació de candidatures.

1. Podran presentar candidatures als premis que s'assenyalen seguidament les persones físiques o jurídiques previstes en les lletres a), b), c) i d) i de l'article 3.1 de l'Ordre AAA/839/2015, de 29 d'abril, que complisquen els requisits establits en aquest article, que igualment s'indiquen a continuació:

a) Premi de «excel·lència a la innovació en l'activitat agrària».

Està dirigit a projectes relacionats amb activitats agràries i complementàries, que utilitzen tecnologies agràries, ramaderes o forestals que redunden en l'avanç d'un sector sostenible, eficient en l'obtenció de productes de qualitat, que responga a la demanda de les consumidores i consumidors i que puguen integrar estratègies de comercialització i promoció.

Està destinat a dones rurals que hagen desenvolupat un projecte en el medi rural nacional, que porte funcionant almenys un any, a comptar des de la data en què es publique l'extracte de la present convocatòria, i que aquest projecte perdure en aquesta data. Podran participar titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, tal com es defineixen en l'article 2.4 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, situades en el medi rural. En cas de persones jurídiques l'òrgan directiu haurà de comptar amb almenys una dona i el seu domicili social s'haurà de trobar en el medi rural.

b) Premi de «excel·lència a la innovació en l'activitat pesquera o aqüícola».

Està dirigit a projectes relacionats amb activitats pesqueres o aqüícoles i complementàries, que utilitzen tecnologies pesqueres o aqüícoles que redunden en l'avanç d'un sector sostenible, eficient en l'obtenció de productes de qualitat, que responga a la demanda de les consumidores i consumidors i que puguen integrar estratègies de comercialització i promoció.

Està destinat a dones dedicades a l'activitat pesquera o aqüícola nacional que hagen desenvolupat un projecte, que porte funcionant almenys un any, a comptar des de la data en què es publique l'extracte de la present convocatòria, i que aquest projecte perdure en aquesta data. Podran participar dones de zones pesqueres rurals o entitats de dones vinculades al sector econòmic pesquer, entenent aquest, segons la Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de l'Estat, com un conglomerat d'activitats íntimament relacionades, basades en l'explotació i aprofitament dels recursos marins vius, que abasta la pesca extractiva, la comercialització, la transformació, la construcció naval, la indústria auxiliar i els serveis relacionats. Igualment, podran participar titulars d'explotacions aqüícoles o operadors que desenvolupen activitats vinculades amb l'aqüicultura en les diferents fases de la cadena exercint aquestes en el medi rural o en zones pesqueres rurals espanyoles. En el cas de persones jurídiques l'òrgan directiu haurà de comptar amb almenys una dona i el seu domicili social s'haurà de trobar en el medi rural o en zones pesqueres rurals espanyoles.

c) Premi de «excel·lència a la innovació en diversificació de l'activitat econòmica en el medi rural».

Està dirigit a projectes que diversifiquen l'activitat econòmica del medi rural, lligats, entre altres, a la indústria agroalimentària, a la indústria dels productes de la pesca o l'aqüicultura, a la prestació de serveis a l'agricultura i la silvicultura, a les activitats relacionades amb la prestació de serveis i la integració social i a les activitats turístiques, que afavorisquen nous àmbits econòmics o generen ocupació en el medi rural.

Està destinat a dones rurals que hagen desenvolupat un projecte que porte funcionant almenys un any, a comptar des de la data en què es publique l'extracte de la present convocatòria, i que aquest projecte perdure en aquesta data. Podran participar aquelles persones físiques o jurídiques privades en la direcció de les quals participe almenys una dona i que, en raó del que es disposa en els seus estatuts o normes per les quals es regisquen, exercisquen la seua activitat preferentment en el medi rural , els projectes del qual reunisquen els requisits exigits per a aquesta categoria i que desenvolupen la seua activitat dins del territori nacional. En el cas de persones jurídiques podran participar sol micro i xicotetes Pimes, segons la definició recollida en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, el domicili social de la qual es trobe en el medi rural.

d) Premi de «excel·lència a la comunicació».

Està dirigit a reconéixer els treballs en els àmbits de la comunicació, la informació i dels mitjans de difusió que hagen contribuït a difondre l'activitat de les dones en el medi rural o en zones pesqueres rurals, el seu reconeixement social i la seua promoció nacional i internacional i amb això hagen fomentat la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Podran optar a aquest premi els treballs publicats, editats o emesos per qualsevol mitjà de comunicació físic o digital, en els dos anys anteriors, a comptar des de la data en què es publique l'extracte de la present convocatòria.

Podran participar les persones físiques o jurídiques que reunisquen els requisits exigits per a aquesta categoria i que desenvolupen la seua activitat dins del territori nacional.

2. En el cas del Premi e) “Reconeixement especial per la trajectòria vinculada al suport a les dones en el medi rural i zones pesqueres rurals”, la proposta de la candidatura s'efectuarà per la Presidència del jurat, regulat en l'article 6 de l'Ordre AAA/839/2015, de 29 d'abril, fora del període de presentació de candidatures i en la primera reunió d'aquest. Aquesta candidatura serà admesa pel jurat i comunicada a la persona física o entitat interessada, que haurà d'acceptar la proposta en el termini de deu dies i presentar la documentació que sol·licite l'òrgan d'instrucció.  

Import: En cadascuna de les categories a), b), c) i d), es premiaran tres iniciatives, concedint-se un primer, segon i tercer premi de 18.000 €, 12.000 € i 7.500 €, respectivament.

Sol·licituds es presentaran per via electrònica associada del Departament (https://sede.mapa.gob.es/)

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 9 de març i fins a el  8 d'abril de 2023

+Info