Notícies:Red ADL Valencia

XIRIVELLA. Covid-19. Subvencions municipals destinades al pla d'ajudes extraordinàries de reforç al teixit associatiu

08 abr 2021
Subvencions municipals destinades al pla d'ajudes extraordinàries de reforç al teixit associatiu de Xirivella per a fer front als efectes originats per la Covid-19

Objectiu: reforçar tant el programa d'activitats de les associacions, com l'assumpció de les despeses fixes que ocasionen el seu funcionament, l'adquisició d'equipament informàtic que permeta la digitalització de les associacions i un altre equipament inventariable que afavorisca el desenvolupament de les seues activitats.

Ordenança General de Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Xirivella. Publicada en el B.O.P. de València número 130, de data 9 de juliol de 2.015.  

Crèdit Pressupostari. 64.800 euros

Import: La quantia de l'ajuda a percebre per cada entitat ascendirà a:

  • 700 euros com a ajuda bàsica.
  • 300 euros més, en el cas que tinguen un local de la seua propietat.
  • 500 euros més, en el cas que tinguen un local en lloguer.
  • 200 euros més, en el cas que compten amb personal contractat.

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 9 d'abril al 7 de maig de 2021

+Info