Notícies:Red ADL Valencia

XI Edició de «Idees UPV Challenge» 2021

08 oct 2021
Termini presentació sol•licituds del 09/10/2021 al 29/10/2021

 

El DOGV num 9191/08.10.2021 ha publicat l'Extracte de la Resolució de 27 de setembre de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la XI edició de «Idees UPV Challenge» en la UPV per a l'any 2021

Participants

La inscripció a la convocatòria podrà ser individual o col•lectiva. En tots dos casos per a optar al concurs s'haurà de participar finalment en equip i lliurar la fitxa d'equip al final de la jornada Challenge.

 • En cas d'inscripció individual, podran inscriure's en la convocatòria:
  • Estudiants de la UPV matriculats en el curs acadèmic 2021/2022, de grau, màster universitari o doctorat.
  • Titulats per la UPV que hagen acabat en l'últim curs acadèmic (2020/2021).
 • En cas d'inscripció col•lectiva: Podran participar en la present convocatòria, equips de 2 i 5 participants, en els quals almenys un dels seus components siga estudiant UPV matriculat en el curs acadèmic 2021/2022, de grau, màster universitari o doctorat, o titulat per la UPV que haja acabat en l'últim curs acadèmic (2020/2021). A més, no podrà haver-hi en un equip més de dos participants externs a la UPV.

PREMIS

Els presents premis estan finançats amb fons propis de la UPV, dins del pressupost integrat 004020000 422 40000 d'IDEES UPV, en el qual existeix crèdit pressupostari suficient per a la cobertura de la present convocatòria. L'import global màxim destinat per als presents premis ascendeix a la quantitat de 6.000 euros.

S'estableixen DUES CATEGORIES de premis:

 1. Premis “GREEN DEAL”

L'objectiu és premiar les millors solucions als principals reptes que s'engloben en l'àmbit “Green **deal”, i que tinguen potencial emprenedor i viabilitat empresarial. Es podran presentar solucions que impulsen el desenvolupament de societats més sostenibles, que fomenten l'economia neta i col•laborativa, la mobilitat intel•ligent, les **Smart **Cities, l'ús dels recursos naturals, el fre al canvi climàtic i la protecció dels ecosistemes i la biodiversitat, tot això per a millorar la qualitat de vida de les persones i la innovació de les empreses en qualsevol sector.

En aquesta categoria es podrà proposar qualsevol solució que done resposta als objectius del “Pacte Verd Europeu”

Dotació total de premis en aquesta categoria: 3.000 euros. S'atorgaran els següents premis a les millors solucions:

 • PRIMER PREMI: 1 premi de 2.000 euros
 • SEGON PREMI: 1 premi de 1.000 euros
 1. Premis ÀMBIT “DIGITAL”

L'objectiu és premiar les millors solucions als principals reptes que s'engloben en l'àmbit “digital”, i que tinguen potencial emprenedor i viabilitat empresarial. En aquesta categoria es podran proposar solucions que, mitjançant l'ús de noves tecnologies, faciliten la transformació digital i electrònica de processos, productes i serveis en qualsevol sector. Es podran proposar solucions tant per al campus universitari UPV (per a poder testar en la UPV) com d'aplicació a un àmbit global.

Dotació total de premis en aquesta categoria: 3.000 euros. S'atorgaran els següents premis a les millors solucions:

 • PRIMER PREMI: 1 premi de 2.000 euros
 • SEGON PREMI: 1 premi de 1.000 euros

Estructura dels Premis
Consta de TRES PARTS obligatòries per a tots els participants:

 1. “JORNADA CHALLENGE”: Se celebrarà el dijous 18 de novembre de 2021 via online en horari de 9.30 h a 18.30 h.
 2. “CHALLENGE PITCH”: La sessió de pitch davant el Comitè de Selecció tindrà lloc el divendres 19 de novembre de 2021 via online de 9.30 h a 14.30 h màxim.
 3. Lliurament de la MEMÒRIA FINAL: Després de la Jornada i el pitch davant el Comitè de Selecció, els equips hauran de lliurar una memòria final amb l'explicació de la solució presentada al repte plantejat triat i treballada en la jornada

Presentació sol•licituds

Per a participar en la present convocatòria s'haurà de presentar:
Formulari de sol•licitud Aquest formulari es podrà descarregar des de la web https://www.ideas.upv.es/. El formulari haurà de ser signat pel participant, i en cas de participar en equip, per tots els integrants d'aquest. El formulari inclourà el nom, número de DNI, telèfon mòbil i correu electrònic del participant i si escau, de tots els integrants de l'equip.

La sol•licitud signada haurà de presentar-se en qualsevol de les oficines de Registre de la UPV, en la seu electrònica de la UPV https://sede.upv.es, a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració de l'Estat, que es realitza a través de l'enllaç: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, o per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigint la sol•licitud a la Unitat d'Emprenedoria IDEES UPV.

El TERMINI DE PRESENTACIÓ de sol•licituds d'inscripció comença a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 29 d'octubre de 2021.

Enllaç bases reguladores premi>>>>