Notícies:Red ADL Valencia

XÀTIVA_I Premis a l'ús del valencià en el comerç local

04 ago 2021
Termini de presentació del 05/08/2021 al 18/08/2021

 

El BOP num 149/04.08.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Xàtiva sobre extracte de la resolució d'Alcaldia, de 23 de juliol de 2021, d'aprovació de les bases per les quals es regula la convocatòria per a la concessió dels I Premis a l’ús del valencià en el comerç local.

Beneficiaris

Podrà presentar-se a aquest premi qualsevol comerç, empresa i servei de la ciutat de Xàtiva que desenvolupe la seua activitat a Xàtiva, tant persones físiques com jurídiques.

Només es pot presentar una sol•licitud per persona física o jurídica, i per a un únic establiment.

Modalitat de Premi

S'estableix una única modalitat de premi:

Premi per l'ús del valencià en la retolació i en el material imprès. En aquesta modalitat es premia l'ús del valencià en:

– la retolació: exterior, interior i/o de vehicles
– el material imprès:

 • cartes i menús diaris
 • bosses comercials
 • factures i albarans
 • fullets comercials i publicitaris
 • etiquetatge, adhesius i embolcalls
 • publicitat en premsa, en llibrets de falla o d'associacions...

S'ha d'aportar un dossier explicatiu amb els mèrits per l'ús del valencià al•legats (màxim 20 fulles) en el qual s'han d'incloure les fotografies i les dades que es vol que siguen valorats.

Les empreses premiades no podran presentar-se novament a aquest premi fins que no passen quatre edicions més

Quantia dels premis

 • 1r premi: 550 euros 
 • 2n premi: 525 euros
 • 3.er premi: 475 euros
 • 4t premi: 425 euros
 • 5è premi: 400 euros
 • 6è premi: 375 euros
 • 7è premi: 350 euros
 • 8è premi: 325 euros
 • 9è premi: 300 euros
 • 10è premi: 275 euros

Presentació sol•licituds

El termini de presentació de sol•licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

La presentació de la sol•licitud i de la documentació necessària es farà exclusivament per via telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva (https://xativa.sedelectronica.es) usant el tràmit «Sol•licitud per a participar en els I Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de Xàtiva»