Notícies:Red ADL Valencia

UPV_IX Edició del Concurs 5U CV Startup en la UPV per a l'any 2022.

23 jun 2022

 

El DOGV num 9368/23.06.2022 ha publicat l'Extracte de la Resolució de 16 de juny de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual s'aproven les bases i es convoca la novena edició del Concurs 5U CV Startup en la UPV per a l'any 2022

L'objectiu del Concurs 5U CV Startup és premiar les millors iniciatives emprenedores i trajectòries empresarials de triple impacte de la Comunitat Valenciana, atenent el seu caràcter innovador, triple impacte en el seu entorn, viabilitat i creixement.

Per a això, cadascuna de les cinc universitats públiques valencianes convoca el concurs als seus campus, dirigit als emprenedors de la seua comunitat universitària. La Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme nomenarà un Jurat (extern a les 5 universitats) encarregat de seleccionar els projectes premiats d'entre el total de candidats presentats per les universitats. 

Els objectius específics són:

  • Secundar i potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari de la Comunitat Valenciana.
  • Contribuir al desenvolupament i a la consolidació de les empreses creades en el sistema universitari valencià.
  • Impulsar i enfortir les relaciones universitat-empresa.

Persones beneficiàries

Podran participar:

  • Categoria Startup:

Podrà participar en aquesta categoria qualsevol microempresa i/o pime que tinga la seua seu social en la Comunitat Valenciana, amb activitat comercial i una antiguitat màxima de 3 anys respecte a la data límit de presentació de la documentació a aquest concurs, en la qual almenys un dels socis fundadors siga estudiant, egressat o titulat de la UPV.

Es podran presentar empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris individuals.

Es defineix microempresa i/o pime amb forma societària, conforme a la definició arreplegada en l'annex I del Reglament de la Comissió Europea núm. 880/2008, de 6 d'agost. Queden excloses: associacions, fundacions, administracions públiques, i en general, les entitats sense ànim de lucre.

  • Categoria Júnior:

Es podrà participar de manera individual o col·lectiva. Podrà participar en aquesta categoria qualsevol emprenedor/és amb un projecte empresarial que encara no estiga constituït com a empresa (ni forma societària mercantil ni empresari individual), en la qual almenys un dels integrants de l'equip siga estudiant, egressat o titulat de la UPV.

Els guanyadors d'anteriors edicions del concurs podran presentar-se sempre que el facen amb propostes d'idees diferents a les presentades anteriorment o presentant-se a una categoria diferent a la presentada anteriorment.

Bases reguladores http://www.ideas.upv.es/

Import

Els presents premis són finançats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la línia de subvenció S78640000 denominada «Campus de l'emprenedoria innovadora» dels pressupostos de la Generalitat per a 2022, amb càrrec a la partida pressupostària 004020000 422 40000 de l'oficina gestora de la Unitat d'emprenedoria IDEES UPV, per un import màxim de 4.500 euros.