Notícies:Red ADL Valencia

Transferències de crèdit entre capítols i programes amb la finalitat d'incrementar la línia «Ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual»

07 oct 2021
S'autoritzen transferències de crèdit entre capítols i programes de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per import d'1.542.000 euros, amb la finalitat d'incrementar la línia de concessió directa S1729, «Ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual», del capítol 4 del programa 431.40, Emergència residencial i funció social.

Autoritzar la modificació, en els annexos de transferència i subvencions tant corrents com de capital, dels programes 431.40 i 431.10, en les línies i pels imports que es detallen a continuació, que minoren les seues dotacions i impliquen la supressió de la línia de concurrència competitiva S1741.

1. Annex de transferències i subvencions corrents Programa 431.40, Emergència residencial i funció social

Codi Denominació Dotació anterior Modificació Dotació actual
S1752 Emergències residencials derivades de situacions d'emergència sanitària, econòmica i social 2.000.000 – 600.000 1.400.000

 

2. Annex de transferències i subvencions de capital Programa 431.10, Habitatge i regeneració urbana

Codi Denominació Dotació anterior Modificació Dotació actual
S1741 Finançament d'actuacions de regeneració urbana en municipis xicotets. 500.000 – 500.000 0

 

Autoritzar una minoració de crèdit en les aplicacions i pels imports següents:

Aplicació Import
14.02.02.431.40.4 600.000
14.02.01.431.10.7 500.000
14.03.02.431.60.6 442.000
Total 1.542.000

 

Autoritzar un augment de crèdit en l'aplicació 14.02.02.431.40.4 per import d'1.542.000 euros, destinats a incrementar la dotació de la línia de concisió directa 168.1.c S1729 d'acord amb el següent detall:

Codi Denominació Dotació anterior Modificació Dotació actual
S1729 Ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. Pla estatal d'habitatge 2018-2021. 500.000 1.542.000 2.042.000

+Info