Notícies:Red ADL Valencia

Tramitació d'urgència de la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre EFP/942/2022

18 Sep 2023
Tramitació d'urgència de la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació Professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg nacional de qualificacions professionals efectuada per les administracions competents i s'estableixen bases reguladores, així com les condicions per al seu finançament.

Per tal d’agilitzar el procediment de concessió i facilitar el desenvolupament dels cursos de formació en els terminis previstos en la resolució de convocatòria, s’aconsella reduir el termini d’al·legacions al llistat provisional en la fase d’instrucció i al d’al·legacions a la proposta de resolució provisional indicats anteriorment en l’apartat cinqué del punt resolutiu nové i en l’apartat primer del punt resolutiu desé de la resolució de convocatòria.

En virtut del que estableix l’article 14.1.e del Decret 216/2020, de 29 de desembre, del Consell, d’aprovació del Reglament d’organització, règim jurídic i funcional de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, resolc:

Reduir a la meitat els terminis següents en els apartats cinqué del punt resolutiu nové i en l’apartat primer del punt resolutiu desé de la resolució de la convocatòria indicada, per la qual cosa la seua duració màxima quedarà de la manera següent:

– Cinc dies perquè les entitats presenten al·legacions al llistat provisional de valoració en què quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació final de cadascuna de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d’aquestes subvencions.

– Cinc dies perquè les entitats accepten i reformulen el programa de formació a la quantitat proposada o formulen les al·legacions que estimen pertinents, en el cas que l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional siga inferior al sol·licitat per l’entitat.

+Info