Notícies:Red ADL Valencia

Torrent_2021 Ajudes econòmiques a l'activitat comercial en valencià

07 abr 2021
Presentació de sol•licituds des del 08/04/2020 fins a 12/11/2020

 

El BOP núm. 64 07/04/2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Torrent sobre convocatòria d'ajudes econòmiques per a l'activitat comercial en valencià.

L'objecte i finalitat d'aquestes ajudes econòmiques és promoure l'ús social del valencià en l'àmbit comercial de Torrent, per a impulsar la recuperació del valencià i fomentar l'ús en tots els actes de la vida ciutadana.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries les empreses, comerços, serveis, indústries i professionals que duguen a terme activitats empresarials o professionals en el terme municipal de Torrent.

Han de fer únicament en cap valencià o diversos d'aquests conceptes:

► Retolació: rètols exteriors, interiors o de vehicles amb elements fixos.
► Pàgines web: pàgines de nova creació en valencià o millora de webs en valencià. Han de tenir el valencià com a llengua preferent.
► Publicitat: cartells, fullets, tríptics, cartes de menús, etc. Queda fora de l'ajuda el material publicitari de regal (samarretes, encenedors, bolígrafs, calendaris, etc.) i la publicitat en publicacions i mitjans de comunicació.
► Material d'embalatge: bosses de paper o plàstic, caixes de cartó, paper d'embalar, etc. Les llegendes dels rètols, els textos de la publicitat i del material d'embalatge han de ser únicament en valencià

Criteris objectius d'atorgament de les subvencions.

Les ajudes comprendran els elements següents:

 • Retolació: rètols exteriors, interiors o de vehicles amb elements fixos.
 • Pàgines web: pàgines de nova creació en valencià o millora de webs en valencià. Han de tenir el valencià com a llengua preferent.
 • Publicitat: cartells, fullets, tríptics, cartes de menús, etc. Queda fora de l'ajuda el material publicitari de regal (samarretes, encenedors, bolígrafs, calendaris, etc.) i la publicitat en publicacions i mitjans de comunicació.
 • Material d'embalatge: bosses de paper o plàstic, caixes de cartó, paper d'embalar, etc.

Criteris de valoració:

1. Les llegendes d'ortografia idèntica en valencià i en castellà no tindran cap subvenció. Tampoc s'admetran llegendes en què la diferència amb el castellà siga mínima ni que es limiten al nom comercial i a la direcció.
2. Correcció del valencià dels textos. Les persones interessades s'han de sotmetre al criteri de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià quant a correcció i possible ambivalència de les llegendes i dels textos per a això els facilitarà assessorament si demanen.
3. S'estableix un ordre de preferència en què tenen un punt els sol•licitants que no hagen obtingut l'ajuda en l'edició anterior i dos punts per a les sol•licituds que destaquen per la visibilitat i la presència dels elements. Per a valorar la visibilitat i la presència del valencià es tenen en compte les dimensions de l'element i la quantitat de text.
 

Crèdit pressupostari i quantia de les ajudes.

La quantitat global destinada a la subvenció per al foment i normalització del valencià, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3340.48032 - Subvencions corrents de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià- en el pressupost per a l'exercici 2021, és de 6.000 €. No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l'esmentat.

La distribució de les ajudes serà la següent:

 • Es concediran ajudes del 50% en retolació i pàgines web en valencià a cada empresa, comerç, servei, indústria o professional, sempre que no supere la quantitat de 700 euros i del 50% per a publicitat i embalatge amb un límit de 500 euros en aquests casos.
 • Es podrà concedir una ajuda per beneficiari i any, per a cada concepte o element subvencionable.
 • Si es donen per més d'un concepte, la quantitat màxima serà de 700 €.

Termini presentació i forma de justificació

El termini per a la presentació de sol•licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP fins al 12 de novembre de 2021 i s'hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament segons el model d'instància corresponent. Si es tracta d'una persona jurídica, la sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament,

Els beneficiaris hauran d'haver justificat la realització de l'activitat abans de cobrar l'ajuda. Per a això, han d'aportar fins al 12 de novembre:

 • Factura original corresponent en 2021.
 • Certificats d'estar al corrent de les obligacions fiscals, de seguretat social i amb aquest Ajuntament o signatura de l'autorització perquè des de l'Ajuntament es poden consultar aquestes dades.
 • Per a retolació: una fotografia del rètol
 • Per a publicitat i material d'embalatge: un exemplar del material.
 • Per a les pàgines web: el projecte de creació o millora.