Notícies:Projecte Xarxa AODL

TORRENT_ Ajudes per a d'actuacions i adquisició d'elements de protecció sanitària per a comerços, hostaleria i altres activitats. Covid-19

29 jul 2020
Termini de presentació des de 30/07/2020 fins a 30/09/2020

 

El BOP Nº144/29.07.2020 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Torrent sobre convocatòria d'ajudes municipals directes destinades a la realització d'actuacions i adquisició d'elements de protecció sanitària per a comerços, hostaleria i altres activitats que comporten contacte directe amb els clients

Beneficiaris i requisits

Persones físiques o jurídiques que desenvolupen en el municipi de Torrent les activitats que figuren en l'Annex I dels presents criteris reguladors i reunisquen els següents requisits:

a) Ser autònom o empresa, en tots dos casos amb menys de 10 treballadors.
b) Estar donat d'alta en algun dels epígrafs IAE que figuren com a document annex en les bases
c) No trobar-se incurs en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.
d) Estar al corrent d'obligacions amb la Hisenda estatal (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com no tenir deute pendent amb la Hisenda municipal de Torrent.
e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions.
f) Que l'establiment estiga situat en el municipi de Torrent. En el cas d'autònoms que desenvolupen activitat de venda no sedentària en mercats annexos a fixos hauran de ser titulars de la corresponent autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en el municipi de Torrent.
g) En el cas de les microempreses, constar com a societat limitada, societat anònima, cooperativa, comunitat de béns o societat civil. En el cas de cooperatives amb socis cooperativistes en règim d'autònoms que desenvolupen activitat de venda no sedentària en mercats annexos a fixos, tindran la condició de beneficiari els socis autònoms i no la cooperativa

Crèdit pressupostari i quantia de les ajudes

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions directes ascendeix a un import total de 300.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4390-47900 transferències corrents, projecte de despesa 2020/5/COVID/1

L'ajuda aconseguirà el 70% de les despeses realitzades i justificades susceptibles d'ajuda amb un import màxim de 200 euros per beneficiari. En cap cas el cost subvencionable podrà ser superior al valor de mercat.

L'IVA únicament es considerarà com a despesa subvencionable quan no siga susceptible de recuperació o compensació.

Despeses subvencionables

Les despeses realitzades en matèria de protecció sanitària i prevenció del COVID-19 en els establiments assenyalats

Presentació de les sol•licituds

Les sol•licituds es presentaran mitjançant model normalitzat habilitat a aquest efecte i disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrent  i es realitzarà preferentment per mitjans electrònics.

El termini per a la presentació de sol•licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOP i finalitzarà el 30 de setembre de 2020.