Notícies:Projecte Xarxa AODL

Termes i condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions

30 jul 2020
Termes i condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i s'autoritzen límits per a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que es disposa en l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Les condicions aplicables i requisits per a complir són els següents:

Definicions i finalitat

Definició de pime

Es consideraran pimes aquelles empreses que reunisquen aquesta condició d'acord amb l'article 2 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Definició d'entitat financera supervisada elegible

A l'efecte d'aquest Acord, les entitats financeres supervisades elegibles són les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagament que ja tingueren formalitzat amb l'ICO el contracte marc de la línia d'avals habilitada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i estiguera efectivament operativa des del 15 de maig de 2020 conforme a l'Acord de Consell de Ministres de 10 d'abril de 2020. Aquestes entitats podran formalitzar un nou contracte marc amb l'ICO amb les condicions i finalitats establides en aquest Acord de Consell de Ministres

Finalitat

Cobrir la part corresponent dels nous préstecs i altres modalitats de finançament concedits per entitats financeres supervisades elegibles a empreses i autònoms amb la finalitat principal d'atendre les necessitats de liquiditat derivades de les despeses corrents de l'empresa (entre altres, pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant, venciments d'obligacions financeres o tributàries) i de la realització de noves inversions.

 

Imports de la línia i dels subtrams

Import total del primer tram de la línia d'avals

Fins a 8.000 milions d'euros, aportats pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Imports per subtrams de la línia d'avals

Es creen dos subtrams, amb els següents imports i categories:

– Fins a 5.000 milions d'euros per a autònoms i pimes.

– Fins a 3.000 milions d'euros per a empreses que no reunisquen la condició de pime.

Préstecs elegibles i anàlisis de riscos

Característiques dels préstecs elegibles

Préstecs i altres operacions atorgats a empreses i autònoms que tinguen domicili social a Espanya i s'hagen vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que:

– Els nous préstecs i operacions hagen sigut formalitzats amb posterioritat a la publicació d'aquest Acord de Consell de Ministres en el «Boletín Oficial del Estado».

– Els acreditats no figuren en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.

– Els acreditats no estiguen subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 de la Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

Inversions i conceptes elegibles

El finançament obtingut haurà d'emprar-se exclusivament per a alguns dels següents conceptes:

– Inversió nova dins del territori nacional, incloent despeses vinculades a la inversió que siguen justificats per l'empresa. La inversió haurà de fer-se efectiva en el termini de vint-i-quatre mesos des de la formalització del préstec.

– Despesa corrent i de capital associat o destinat, entre altres, a l'adquisició, lloguer o lísing per a l'ampliació, adaptació o renovació de capacitats productives i de serveis o per al reinici de l'activitat, inclosos la creació i manteniment d'ocupació, equips, o instal·lacions, subministraments de materials i béns i serveis relacionats i despeses en I+D+i, entre altres.

– Necessitats de finançament derivades, entre altres, de pagaments de salaris, factures o venciments d'obligacions financeres o tributàries.

– No són finalitats d'aquesta línia d'avals, els refinançaments, reestructuracions, renegociacions, o les renovacions de préstecs vius ni les cancel·lacions o amortitzacions anticipades ni l'aplicació de fons per a finançar a deutors comercials o no comercials.

Import màxim per client

– Fins a un màxim de 1,5 milions d'euros, amb un termini no superior a huit anys, en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses, s'aplicaran les disposicions específiques del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Aquest límit serà màxim i haurà d'acumular-se el principal de les noves operacions juntament amb la resta de finançament obtingut en la Línia d'Avals ICO-COVID del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. En cas de sobrepassar-se aquest límit, l'operació haurà de subjectar-se íntegrament a la normativa d'Ajudes d'Estat de la Comissió Europea.

– Quan el total dels préstecs a avalar, tenint en compte també la línia d'avals aprovada a l'empara del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, supere els 1,5 milions d'euros, l'import nominal a avalar no podrà superar el major de:

• El doble dels costos salarials anuals del client, prenent com a referència els costos de l'exercici 2019.

• El 25% de la facturació del client l'any 2019.

• Amb la justificació adequada i sobre la base d'una acte certificació per part del client de les seues necessitats de liquiditat, la quantitat de finançament podrà superar els criteris anteriors per a cobrir les necessitats de liquiditat dels pròxims díhuit mesos en cas d'autònoms i pimes i de dotze mesos en la resta de les empreses que no tinguen la consideració de pime, posteriors al moment de concessió del finançament.

Anàlisi del perfil de riscos i condicions d'elegibilitat de l'operació

– S'avalaran les operacions de fins a 50 milions d'euros que hagen sigut aprovades per l'entitat conforme a les seues polítiques de riscos, sense perjudici de comprovacions posteriors sobre les seues condicions d'elegibilitat.

– S'avalaran les operacions per damunt de 50 milions d'euros una vegada que l'ICO haja analitzat el compliment de les condicions d'elegibilitat de manera complementària a l'anàlisi de l'entitat financera.

– Els nous préstecs formalitzats conforme a aquesta Línia a l'efecte d'elegibilitat, límits i comprovació seran acumulables amb altres operacions que ja compten amb l'Aval de l'Estat conforme al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Fuentes de finançament de les operacions

Aquest esquema d'avals serà atorgat als préstecs i altres modalitats de finançament a les empreses i autònoms concedits per les entitats financeres amb independència de la seua font de finançament. No obstant això, si l'operació de préstec comptara amb el finançament d'ICO, l'esquema previst en aquest Acord serà aplicable a la participació d'ICO en les mateixes condicions.

Percentatges màxims, remuneració, terminis de formalització i de venciment màxim de l'aval

Percentatges màxims d'aval

– En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà com a màxim al 80% de l'operació.

– En empreses que no reunisquen la condició de pime l'aval cobrirà com a màxim el 70% de l'operació.

Remuneració de l'aval

– La remuneració dels avals concedits a préstecs fins a 1,5 milions d'euros i que se subjecten al Reglament (UE) n. ° 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, serà de 20 punts bàsics sobre el saldo de l'import total avalat.

– En aquells casos no subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, la remuneració dels avals serà la continguda en la següent taula, i s'aplicarà durant tota la vida de l'aval sobre el saldo de l'import avalat:

 

Pimes cobertura fins a 80%

Grans empreses cobertura fins a 70%

Avals amb venciment fins a 1 any

20 pb

30 pb

Avals amb venciment superior a 1 any i fins a 3 anys

30 pb

60 pb

Avals amb venciment superior a 3 anys i fins a 5 anys

80 pb

120 pb

Avals amb venciment superior a 5 anys i fins a 6 anys

80 pb

125 pb

Avals amb venciment superior a 6 anys i fins a 7 anys

169 pb

260 pb

Avals amb venciment superior a 7 anys i fins a 8 anys

188 pb

285 pb

 

Termini de sol·licitud dels avals

Els avals podran sol·licitar-se fins a l'1 de desembre de 2020.

Termini de venciment màxim de l'aval

El termini de l'aval emés coincidirà amb el termini de l'operació fins a un màxim de 8 anys.

Drets i obligacions de les entitats financeres

Drets i obligacions de les entitats financeres

– L'entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d'acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.

– Els costos dels nous préstecs que es beneficien d'aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l'inici de la crisi del COVID-19, tenint en compte la garantia pública de l'aval i cost de cobertura i per tant, en general, hauran de ser inferiors als costos dels préstecs i altres operacions per a la mateixa tipologia de client que no compten amb l'aval. El compliment d'aquesta condició serà supervisat per l'ICO.

– Les entitats no podran carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client.

– Les entitats financeres es comprometen a mantindre almenys fins a 30 de desembre de 2020 els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resulten avalats.

– Les entitats financeres assenyalaran en els seus sistemes de comptabilitat i de gestió del risc aquestes operacions, amb la finalitat de facilitar la seua traçabilitat. Posteriorment, incorporaran aquesta senyalització en la seua declaració a la Central d'Informació de Riscos, seguint a aquest efecte les instruccions del Banc d'Espanya.

 

Relacions financeres entre ICO, les entitats financeres i el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital

Relacions d'ICO amb les entitats financeres

L'ICO abonarà a les entitats financeres els imports corresponents als avals executats. La gestió administrativa de l'aval entre l'ICO i l'entitat financera, i les recuperacions en cas d'execució d'aquesta, es durà a terme conforme al procediment que s'establirà per l'ICO en el contracte marc d'avals amb les entitats.

Comissiones ICO de gestió i administració

Comissió de gestió i administració: 0,05% *flat, calculada sobre volum de cartera avalada.

 

 

Abonament de remuneració d'aval i comissió de gestió i administració i recuperacions

Les entitats financeres abonaran a l'ICO els imports derivats de la remuneració de l'aval i el percentatge, en *pari *passu, de les recuperacions equivalent al risc avalat que, en el seu cas, realitzen dels imports impagats. L'ICO al seu torn transferirà aquests imports al Fons de Provisió aprovat per Reial decret llei 12/1995. L'ICO carregarà en el Fons de Provisió els imports corresponents a la comissió de gestió i administració en l'exercici en què es reporten les mateixes. Si amb posterioritat a 2030, després de l'abonament pel Ministeri de l'última certificació enviada per ICO, es produïren recuperacions, l'ICO ingressarà en el Tresor, el mes de gener de l'exercici següent els imports que haja rebut de les entitats financeres l'any immediatament anterior corresponents a operacions impagades per a les quals el Ministeri haja abonat prèviament l'aval.

Seguiment de la línia i habilitacions

Seguiment de la línia

L'ICO informarà amb caràcter quinzenal al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital de la utilització de la línia d'avals.

Altres tràmits

No són necessaris tràmits addicionals a aquest Acord de Consell de Ministres.

Ajudes d'Estat

Ajudes d'Estat

La línia està subjecta a la normativa sobre Ajudes d'Estat de la Unió Europea.

 

+Info