Notícies:Red ADL Valencia

Suport organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana

11 jun 2021
La bestreta dels drets de crèdit derivats de les subvencions atorgades per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, a organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana

Objecte de la convocatòria la Bestreta dels drets de crèdit derivats de les subvencions atorgades per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, a organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana a l'empara de:

– La Llei 7/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives en la Comunitat Valenciana, i de

– L'Ordre 28/2016, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Requisits per a ser beneficiari del finançament El beneficiari haurà de ser una organització sindical o empresarial representativa en la Comunitat Valenciana que haja sigut beneficiària d'una de les ajudes descrites

Característiques dels préstecs El finançament s'instrumenta a través de préstecs ordinaris les condicions principals dels quals són les següents:

1. Import: Les entitats podran sol·licitar:

a) Fins al 50% de l'import consignat en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021 per a la realització de les activitats per part de les organitzacions empresarials i sindicals en matèries específiques de la Llei 7/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives en la Comunitat Valenciana

b) Entre 50.000 euros i fins al 95% de les subvencions atorgades a l'empara de la RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

2. El termini d'amortització del finançament serà com a màxim de 24 mesos.

3. El préstec reportarà un tipus fix anual del 1,75% sobre el risc viu de l'operació a cada moment.

4. Garantia: Corprén sobre els drets de crèdit derivats de la subvenció atorgada en el marc de la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

5. Sense comissió d'obertura ni de cancel·lació anticipada.

6. Comissió per disposició: 0,25% sobre l'import desemborsat del préstec, que es liquidarà coincidint amb el lliurament.

7. Comissions per no disposició: No hi ha comissions per no disposició dels imports formalitzats.

8. Liquidació: En la data de venciment de l'operació, el *Institut liquidarà les diferències existents, en el seu cas, entre l'import nominal del préstec més l'interés reportat de l'operació i els imports cobrats per l'IVF pels drets econòmics de la subvenció.

Forma de presentació de sol·licituds. sent obligatòria la seua presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

Termini de presentació de sol·licituds  Des del dia 12 de juny fins a 31 de desembre de 2021 o fins que s'esgote el pressupost indicat en l'apartat primer d'aquesta Convocatòria.

+Info