Notícies:Projecte Xarxa AODL

Subvencions per a la realització d’activitats de promoció turística en ajuntaments i entitats locals menors de la província de València de menys de 30.000 habitants.

21 may 2018
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 05/06/2018

 

Podran concórrer a aquesta convocatòria els municipis i entitats locals menors de la província de València, de menys de 30.000 habitants, que reunisquen els requisits establerts a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València i els seus ens dependents.

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, conforme al procediment previst a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València i els seus ens dependents, per a l'organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniment de caràcter turístic, difusió de festes d'interés turístic i elaboració de projectes de creació de productes turístics.


Quantia.

L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 650.000 euros, i es farà efectiu a càrrec de l'aplicació pressupostària 430.00/462.00 del pressupost de despeses del Patronat Provincial de Turisme de València de 2018.
 

+ Info: 

<<< Bases reguladores >>>

<<< Annex I: Sol·licitud >>>

<<< Annexe II: Declaració conformitat >>> 

<<< Annexe III: Model marca corporativa >>> 

<<< Annex IV: Alta de tercers >>> 

<<< Annex V: Model justificació >>>