Notícies:Red ADL Valencia

Subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades

14 ene 2022
Realització de programes de formació dirigits, almenys en un 70 %, per a persones treballadores ocupades en empreses o centres de treball situats a la Comunitat Valenciana o persones treballadores autònomes residents en aquesta, i en un 30 %, com a màxim, a persones treballadores desocupades residents també a la Comunitat Valenciana.

La realització d’accions formatives corresponents a especialitats formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat i no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, dirigides prioritàriament a persones ocupades

Entitats beneficiàries Les entitats de formació públiques o privades, acreditades i/o inscrites en el corresponent registre d’entitats de formació, per a les especialitats formatives objecte de la formació.

Quantia Es destinarà, per a atendre les subvencions per a la realització de les accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades, un import global màxim estimat de 17.000.000 euros, per a l’exercici 2022. Amb el desglossament que figura a continuació:

A) En el cas de formació conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat:

1. Per als programes formatius previstos en el punt resolutiu cinqué, es destinarà un import màxim estimat de 9.787.966,85 € amb la distribució per programes següent, que també té caràcter estimatiu:

a) Per als programes de Formació Sectorials es destinarà un import màxim de 4.050.191,78 €.

b) Per als programes de Formació Transversals es destinarà un import màxim de 5.062.749,85 €.

c) Per als programes de Formació dirigits a l’Economia Social es destinarà un import màxim de 337.512,61 €.

d) Per als programes de Formació dirigits a persones treballadores autònomes es destinarà un import màxim de 337.512,61 €.

B) En el cas de formació no dirigida a l’obtenció de certificats de professionalitat:

1. Per als programes formatius previstos en el punt resolutiu cinqué, es destinarà un import màxim estimat de 6.645.372,15 €, amb la distribució per programes següent que també té caràcter estimatiu:

a) Per als programes de Formació Sectorials es destinarà un import màxim de 2.749.808,22 €.

b) Per als programes de Formació Transversals es destinarà un import màxim de 3.437.267,15 €.

c) Per als programes de Formació dirigits a l’Economia Social es destinarà un import màxim de 229.148,39 €.

d) Per als programes de Formació dirigits a persones treballadores autònomes es destinarà un import màxim de 229.148,39 €.

2. Per a les ajudes a l’alumnat desocupat assistent als programes formatius, previstes en el punt resolutiu tretzé d’aquesta convocatòria, es destinarà:

– 337.512,61 € en cas de formació certificable.

– 229.148,39 € en cas de formació no certificable

Ajudes a l’alumnat

1. Les persones desocupades que tinguen una discapacitat d’almenys el 33 % podran percebre una beca per import de 9 euros per dia realment assistit.

2. Ajudes de transport. Les persones treballadores desocupades que participen en les accions formatives subvencionades a l’empara de la present convocatòria podran percebre ajudes en concepte de transport. Per a això serà requisit haver superat amb èxit els mòduls propis de l’especialitat principal, excepte en els casos d’alumnat amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 % en els quals no s’exigirà aquest requisit. La quantia d’aquestes ajudes ascendirà a 1,5 € per dia d’assistència.

3. El dret a les ajudes es generarà indistintament per l’assistència a l’acció formativa en el centre de formació o a conseqüència de la realització del mòdul de PPNL/FCT.

4. Les beques per discapacitat són compatibles amb l’ajuda en concepte de transport.

5. La quantia de l’ajuda es determinarà en funció dels dies realment assistits, prèvia verificació que es compleixen els requisits establits, a la vista de la documentació justificativa presentada per l’entitat que imparteix el curs.

Termini de presentació de sol·licituds Serà des.del 17 de giner fins al 4 de febrer de 2022.

+Info