Notícies:Red ADL Valencia

Subvencions públiques en règim de concurrència competitiva al foment de les arts escèniques en els sectors del teatre, la dansa i el circ del Institut Valencià de Cultura 2022

03 ago 2022
En les modalitats d'ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic, ajudes a la gira d'espectacles, ajudes per a l'assistència a fires i esdeveniments orientats al mercat, i ajudes per a la realització de festivals i mostres

 

El DOGV num 9397/03.08.2022 ha publicat l'ORDRE 47/2022, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva al foment de les arts escèniques en els sectors del teatre, la dansa i el circ del Institut Valencià de Cultura, en les modalitats d'ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic, ajudes a la gira d'espectacles, ajudes per a l'assistència a fires i esdeveniments orientats al mercat, i ajudes per a la realització de festivals i mostres, i es convoca la concessió d'ajudes per a l'exercici 2022.

Les modalitats previstes en aquesta convocatòria són les següents:

a) Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic, tenen la finalitat de donar suport a la labor creativa i l'increment qualitatiu d'un muntatge escènic, per a possibilitar una oferta diversificada i de qualitat consistent en la producció i l'estrena d'aquest.
b) Ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic, tenen la finalitat de possibilitar la posada en escena de muntatges de companyies o a professionals la trajectòria artística de les quals siga igual o inferior a 6 anys, per a facilitar la renovació d'iniciatives escèniques.
c) Ajudes a la gira d'espectacles de teatre, dansa i circ, tenen la finalitat de donar suport a l'exhibició i distribució de muntatges escènics, amb l'objectiu de facilitar la seua divulgació i comercialització.
d) Ajudes per a l'assistència a fires i esdeveniments orientats al mercat, tenen la finalitat de contribuir a comercialitzar o promocionar la presència dels professionals valencians en els mercats que se celebren fora de la Comunitat Valenciana.
e) Ajudes per a la realització de festivals i mostres escèniques de caràcter professional, tenen la finalitat de potenciar la diversitat de manifestacions escèniques, propiciar espais de trobada i diàleg entre els professionals de les arts escèniques, augmentar l'oferta cultural per a la ciutadania i contribuir a la creació, formació i desenvolupament de públics

Beneficiaris

 1. Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic: persones físiques o jurídiques que es dediquen professionalment a la producció de muntatges escènics en la Comunitat Valenciana. No podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les associacions professionals ni les entitats sense ànim de lucre
 2. Ajudes a la producció emergent d'un muntatge escènic: persones físiques o jurídiques que es dediquen a la producció de muntatges escènics en la Comunitat Valenciana i no hagen rebut anteriorment cap ajuda de l'ens públic **IVC per a la producció professional d'un muntatge escènic. Hi haurà dos tipus de beneficiaris:
  • Companyies amb un mínim d'un espectacle estrenat.
  • Companyies que es presenten amb el seu primer espectacle
 3. Ajudes a la gira d'espectacles de teatre, dansa i circ: Persones físiques o jurídiques del sector de les arts escèniques que realitzen gires. No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.
 4. Ajudes per a l'assistència a fires i esdeveniments orientats al mercat: Persones físiques o jurídiques que realitzen una activitat comercial (estiguen registrades en l'Impost d'activitats Econòmiques) que atenguen esdeveniments orientats al mercat i relacionats amb les arts escèniques. Entre les persones jurídiques s'inclou a les associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.
 5. Ajudes per a la realització de festivals i mostres escèniques de caràcter professional: Ajuntaments i altres entitats locals, així com els ens del seu sector públic instrumental, i les empreses, associacions i entitats que s'organitzen festivals i mostres escèniques de caràcter professional, sempre que disposen d'estructura i capacitat de gestió per a realitzar aquestes activitats i que les mateixes contribuïsquen a la creació, formació i desenvolupament de públics, segons conste en el projecte presentat juntament amb la sol·licitud

Requisits:

a) Que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció, o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en aquestes bases reguladores i convocatòria.
b) Estar legalment constituïdes i gaudir de capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana.
c) No incórrer en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari arreplegades en l'article 13 de la Llei 38/2003, LGS
d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social
e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
f) No estar en crisi, segons el que es disposa per les Directrius Comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisis.
g) No estar subjecta a una ordre de recuperació per declaració de la Comissió d'ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior europeu.
h) Els sol·licitants que vinguen obligats a disposar d'un Pla d'Igualtat segons el que es preveu en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març

Finançament, distribució i quanties

L'import inicialment previst per a aquesta convocatòria és d'1.998.000 € i es distribuirà entre les diferents modalitats amb el següent desglossament:

 • Ajudes anuals a la producció professional d'un muntatge escènic: 674.000 €. Quantia individual màxima: 60.0000 €
 • Producció emergent d'un muntatge escènic. 385.000 € Quantia individual màxima: 30.000 €
 • Gira d'espectacles. 280.000€ Quantia individual màxima: 37.000 €
 • Assistència a fires i esdeveniments orientats al mercat 54.000 € Quantia individual màxima: 10.000 €
 • Festivals i mostres. 605.000 € Quantia individual màxima: 80.000 €

L'import de les ajudes del IVC destinades a finançar un mateix projecte serà d'un percentatge o fracció del pressupost total, que no podrà superar el 65% dels costos subvencionables d'aquest

Presentació sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web http://ivc.gva.es/, per al que l'entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

S'admetran fins a tres sol·licituds per persona física o jurídica peticionària, que serà aplicable per al conjunt de les convocatòries de foment de les arts escèniques que es publiquen durant l'exercici econòmic actual.