Notícies:Red ADL Valencia

Subvencions en el Programa d'Iniciativa Social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana 2023

08 Mar 2023
La concessió de subvencions destinades a la contractació de dones desocupades, per a la realització d’obres o serveis d’interés general en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Objecte La concessió de subvencions destinades a la contractació de dones desocupades, per a la realització d'obres o serveis d'interés general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Bases reguladores Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa Iniciativa Social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (DOGV 11.07.2016), modificada per l'Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV de 10.05.2017).

Quantia Les subvencions es finançaran per un import global màxim de 14.000.000 d'euros i es destinaran al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat Social, de les dones desocupades, que hagueren sigut contractades per a l'execució de les actuacions programades per l'entitat beneficiària.

Condicions de les contractacions

1. Amb la subvenció concedida, les entitats beneficiàries podran efectuar les contractacions i executar els projectes que consideren convenients sempre que es respecten les següents condicions:

a) Els contractes que es formalitzen hauran de tindre una duració d'almenys nou mesos a jornada completa («Contracte per a la millora de la *ocupabilidad i de la inserció laboral», amb el codi de contracte 405).

b) Les contractacions no podran servir per a cobrir vacants dels llocs de treball de l'entitat beneficiària.

2. Les entitats beneficiàries podran ampliar amb els seus propis recursos la duració dels contractes subvencionats.

3. Els projectes subvencionables hauran d'executar-se dins del període comprés entre la data de la resolució de concessió i el 15 de desembre de 2023.

Sol·licitud Es presentarà de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat «EMDONA 2023 Programa de subvencions iniciativa Social destinat a la contractació de dones desocupades, en col·laboració amb les Corporacions Locals». En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, (http://www.labora.gva.es/corporacions-locals-mancomunitatsdiputacions/foment-de-l-ocupacio

Termini de presentació de sol·licituds El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 9 de març i fins al 30 de març de 2023.

+Info