Notícies:Projecte Xarxa AODL

Subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2018

01 mar 2018
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV..(DOGV nº 8244, de 28/02/2018)

Objecte del tràmit

La concessió de subvencions per a la contractació de les persones joves, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.


Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

REQUISITS PER A LA DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ:
La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
Es proposarà la distribució de la dotació pressupostària desglossant per tipus d'entitat local (ajuntaments, mancomunitats i diputacions), d'acord amb els criteris següents:
a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l'import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari annex a la sol·licitud.
b) En el cas que la dotació no s'haguera esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació registrat de joves menors de 30 anys del corresponent àmbit territorial.
c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que estableix l'apartat a), es prioritzaran els sol·licitants segons la major desocupació registrat de joves menors de 30 anys. Es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.
En cap cas l'import assignat podrà superar la quantia de l'ajuda sol·licitada.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV..(DOGV nº 8244, de 28/02/2018)

 

Què s'ha de presentar?

La sol·licitud general ha d'anar acompanyada, amb caràcter general, de la documentació següent:
a) Formulari annex a la sol·licitud.
b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En el cas que no haguera variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant del SERVEF per l'entitat sol·licitant, s'ha d'identificar la versió corresponent.
c) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
d) Certificat del secretari o interventor de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta on conste que l'entitat disposa d'assignació pressupostària suficient per a fer-se càrrec de les partides pressupostàries no subvencionades pel SERVEF.

 

Impresos associats

CERTIFICAT DEL SECRETARI/A /INTERVENTOR/A ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

CONTRACTACIÓ DE JOVES QUALIFICATS INSCRITS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

 

Com sol·licitar-ho?

Passos
- Presentació de la sol·licitud i documentació

- Després de l'avaluació i l'examen de les sol·licituds, la Comissió de Valoració emetrà una acta que determinarà l'import de l'ajuda que individualment s'ha assignat a cada entitat en funció de la dotació pressupostària prevista. 

- La competència per a conéixer i resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon al director general d'Ocupació i Formació per delegació del director general del SERVEF. 

- El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà del registre telemàtic de la sol·licitud. 

- Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

 

Com es tramita telemàticament?

Tramitar amb certificat electrònic: 

 

Tramitació

Pot realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 

Per a això, s'ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut de ciutadans (persona física).

 

Informació complementària

REQUISITS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS JOVES 
Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que tinguen una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
S'entendrà que la persona jove té una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:
a) Llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria o enginyeria tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.
b) Grau universitari.
c) Estudis de postgrau universitari.
d) Doctorat.
e) Tècnic o Tècnic Superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional especifica.
f) Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors.
g) Certificat de professionalitat.
Les entitats beneficiàries sol·licitaran l'oferta d'ocupació al centre SERVEF corresponent i seleccionaran els joves d'entre els que li remeta aquest.
Per a la contractació s'utilitzarà la modalitat de contracte en pràctiques. 
Les contractacions hauran de tindre una durada de 7 mesos a jornada completa.

 

Enllaços

Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds

Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

Vegeu l'Ordre 7/2017, de 10 de abril (bases reguladores)

Vegeu la Resolució de 23 de febrer de 2018.

 

Per a mes informació dels tràmits i serveis. clic en: GVA.es