Notícies:Projecte Xarxa AODL

Subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana

28 jul 2017
Seran subvencionables les despeses amortitzables i d’inversió, recollides en el Pla d’integració, d’acord amb el detall següent: inversions materials, com a construcció, adquisició i millora de béns immobles, maquinària i béns d’equip, elements mòbils i programes informàtics.

Potencials beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases: a) Les cooperatives agroalimentàries, o les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries, resultants d’un procés de fusió. Les entitats participants en el procés podran ser, a part de cooperatives o escissions d’aquestes, societats civils o mercantils.

b) Les cooperatives de segon grau constituïdes majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

c) Els grups cooperatius constituïts majoritàriament per cooperatives agroalimentàries.

d) Les societats mercantils en què, almenys el 50 % de les seues persones sòcies siguen cooperatives agroalimentàries i posseïsquen més del 50 % dels drets de vot de l’entitat.

e) Les cooperatives agroalimentàries que s’integren en qualsevol de les entitats resultants descrites en les lletres b, c i d. En aquest cas, els únics conceptes subvencionables seran la maquinària i béns d’equip que hagen d’adquirir, d’acord amb el que estableix el Pla d’integració.

Accions subvencionables:

Les cooperatives agroalimentàries que estiguen immerses en un procés d’integració, el resultat del qual siga una de les persones jurídiques definides en la base segona, podran rebre una subvenció per les despeses en què incórreguen vinculats a aquest procés.

Els estatuts de l’entitat resultant de la integració, recolliran el compromís de les persones sòcies que la integren, d’aportar a aquesta la totalitat de la seua producció compromesa en el procés, per a la seua comercialització en comú, així com a mantindre’s en aquesta durant un període mínim de cinc anys.

Les entitats resultants de la integració hauran de mantindre la seua activitat durant almenys cinc anys des de la seua constitució.

Seran subvencionables les despeses amortitzables i d’inversió, recollides en el Pla d’integració, d’acord amb el detall següent: inversions materials, com a construcció, adquisició i millora de béns immobles, maquinària i béns d’equip, elements mòbils i programes informàtics.

Quant a les despeses amortitzables, es podran considerar les despeses de constitució de la nova entitat i d’assessoria per a la preparació del projecte d’integració i de la inversió auxiliable.

Seran subvencionables les despeses corrents de gestió generades per la integració, recollits en el Pla d’integració, que incloguen els conceptes següents:

a) Lloguer d’immobles destinats a oficines, així com material consumible.

b) Serveis de comunicacions, energia elèctrica, subministrament d’aigua i neteja de locals.

c) Assessorament jurídic, fiscal, laboral i elaboració d’auditories.

d) Retribucions del personal tècnic, d’administració i direcció, directament relacionat amb el projecte, en què s’inclou les despeses de formació necessaris per a adaptar-se a la nova estructura. També seran auxiliables, les despeses de personal derivades de l’adequació de les plantilles laborals, a la situació resultant després de la integració.

e) Dietes i despeses de viatge relacionades amb el procés d’integració, inclòs el lloguer de vehicles.

f) Despeses d’amortització dels actius que siga necessari desinvertir a causa de la integració, que hauran d’estar avalats per l’informe d’auditoria corresponent.

Admissibilitat de les despeses com a subvencionables:

Per a l’admissió de les despeses com a subvencionables, s’hauran de tindre en compte les precisions següents:

a) Els costos generals com a honoraris de serveis d’arquitectura, enginyeria i consultoria, no podran superar el 12 % del cost total de la inversió.

b) No seran subvencionables les despeses realitzades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda. Únicament seran subvencionables les despeses següents realitzades amb anterioritat a la presentació de la sol· licitud de la subvenció: honoraris tècnics, estudis de viabilitat, despeses de constitució de la nova entitat i d’assessoria per a la preparació del projecte d’integració i de la inversió auxiliable, adquisició de patents o llicències i obtenció de permisos.

c) No seran subvencionables els costos d’adquisició de terrenys.

d) En cap cas les despeses subvencionables podran superar el valor de mercat.

Les despeses en arrendaments financers (lísing) per a l’adquisició d’actius seran subvencionables durant les anualitats incloses en la resolució de concessió de la subvenció. No seran subvencionables les despeses que superen el cost de mercat i els següents costos lligats al contracte d’arrendament financer: impostos, marge de l’arrendador, interessos de costos de refinançament, despeses generals o assegurances.

Quantia i compatibilitat de les subvencions

La dotació pressupostària ascendix a 1.145.000 euros.

La quantia de la subvenció no podrà superar el 50 % de la despesa subvencionable. Igualment, no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, comptador a partir del 28 de juliol de 2017.