Notícies:Projecte Xarxa AODL

Subvencions destinades a l’assistència tècnica en municipis inferiors a 5.000 habitants (Entitats Locals Menors, Mancomunitats i Consorcis).

05 feb 2018
L’objecte és promoure la contractació de personal tècnic per part de les esmentades Entitats de la província de València.


Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’esta Convocatòria tots els municipis i Entitats Locals Menors amb una població de fins a 5.000 habitants, així com les Mancomunitats i Consorcis que tinguen entre els seus objectius la contractació de personal tècnic.


Objecte:

L’objecte de la mateixa és promoure la contractació de personal tècnic per part de les esmentades Entitats de la província de València.


Bases reguladores:

Les bases reguladores per a la concessió d’estes subvencions. Estan constituïdes per l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, l’aprovació definitiva del qual va ser publicada en el BOP núm. 101, de 29/05/2017.


Quantia

L’import de la convocatòria ascendix a 2.158.000 euros en l’exercici 2018 Amb càrrec a les següents aplicacions :

  • 211/15100/46200: 1.610.000 euros
  • 211/15100/46300: 500.000 euros
  • 211/15100/46700: 8.000 euros
  • 211/15100/46800: 40.000 euros


S’establix una quantia addicional de 1.000.000 d’euros. Tot això supeditada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

La quantia màxima individualitzada a percebre pels beneficiaris será:

  • Municipis i ELM de fins a 500 habitants: 13.500 euros
  • Municipis i ELM de 501 fins a 2.000 habitants: 12.500 euros
  • Municipis i ELM de 2001 fins a 5000 habitants: 8.300 euros
  • L’import màxim a concedir a mancomunitats i consorcis serà la suma dels imports màxims corresponents als municipis que els integren.
     

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: BOP