Notícies:Red ADL Valencia

Subvencions 2022 per a l'adquisició i millora d'habitatges del programa d'increment del parc públic d'habitatges _Pla Adha

30 jun 2022
Termini de presentació del 01/07/2022 al 07/10/2022

 

El DOGV num 9372/30.06.2022 ha publicat l'ORDRE 5/2022, de 23 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per al 2022, de les subvencions per a l'adquisició i millora d'habitatges del programa d'increment del parc públic d'habitatges finançat pel Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 (Pla Adha).

Tenen com a objecte regular, mitjançant procediment obert i en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions a administracions públiques, els seus organismes públics i altres entitats de dret públic, així com les seues empreses públiques, publique-privades i societats mercantils participades majoritàriament per aquestes administracions públiques en almenys el 50% del capital, per a l'adquisició i millora, en el seu cas, d'habitatges per a la creació i/o ampliació dels patrimonis públics d'habitatge, en desenvolupament del programa 6 del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

Beneficiaris

Les administracions públiques, els seus organismes públics i altres entitats de dret públic, així com les seues empreses públiques, publique-privades i societats mercantils participades majoritàriament per aquestes administracions públiques en almenys el 50% del capital.

En cas d'adquisició per tanteig i retracte, podran ser beneficiares les entitats descrites en l'anterior punt 1 que tinguen subscrit amb la Generalitat un conveni de cessió dels drets de tanteig i retracte, de conformitat amb l'article 8 del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.

Despeses subvencionables

Seran subvencionables les despeses relatives a:

a) El preu d'adquisició dels habitatges i els seus annexos, en el seu cas, o edificis d'habitatges.
b) La contractació, en el seu cas, de serveis de taxació, assessoria, mediació i gestoria immobiliària.
c) Despeses inherents a l'adquisició, en particular, l'Impost sobre el Valor Afegit, l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats o l'Impost sobre les Transmissions Patrimonials i les despeses notarials i registrals.
d) Les obres d'habitabilitat, accessibilitat o adequació que siga necessari realitzar en els habitatges o edificis adquirits, inclosos les despeses professionals i tributs que origine l'execució de les obres

Podran subvencionar-se les adquisicions formalitzades entre el 10 de novembre de 2021 i el 7 d'octubre de 2022, així com les obres de millora efectivament realitzades en aquest període de temps.

Característiques dels habitatges o edificis objecte del programa d'ajuda

Els habitatges o edificis d'habitatges que s'adquirisquen deuran:

a) Estar situades en sòl urbà segons el planejament municipal, ser conformes amb l'ordenació urbanística i no estar sotmeses a cap procediment de restauració de la legalitat urbanística.

b) Complir amb les condicions de qualitat, habitabilitat i accessibilitat segons la normativa d'aplicació, o en defecte d'això ser susceptibles d'adequació per al seu compliment.

En el cas d'adquirir habitatges de forma individualitzades, els garatges i trasters d'aquests habitatges només podran incloure's en les ajudes si consten com a annexos vinculats a l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Quantia de les ajudes

1. Respecte de les adquisicions d'habitatges:

a) En cas d'habitatges individualitzats i els seus annexos: la quantia màxima de la subvenció serà el 100% del preu d'adquisició de l'habitatge i els seus annexos, amb els límits de preu màxim per habitatge establits per als habitatges protegits de règim general en la Disposició Transitòria Segona del Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d'Habitatges de Protecció Pública, o normativa que el substituïsca.

b) En el cas d'edificis complets: l'import a subvencionar serà màxim mil dos-cents seixanta euros per metre quadrat construït (1.260 €/m² construït) segons consten en el cadastre i fins a un màxim d'un milió dos-cents seixanta mil euros (1.260.000 €).

2. Respecte d'altres despeses associades a l'adquisició:

a) La contractació de serveis de taxació, assessoria, mediació o gestoria immobiliària contractada per l'entitat adquirent, fins a un màxim del 3% del valor d'adquisició de l'immoble (impostos, despeses notarials i registrals exclosos) i amb un import màxim de vint mil euros (20.000 euros).

b) Despeses inherents a l'adquisició, fins a un màxim de 1,5% del valor d'adquisició de l'immoble (impostos exclosos) i amb un import màxim de quinze mil euros (15.000 euros).

Serà finançat amb fons procedents del Ministeri fins al 60% del preu o cost d'adquisició d'habitatges, inclosos tributs, despeses de notaria i registre i qualsevol altra despesa inherent a l'adquisició. Aquest finançament podrà ser incrementada amb fons de la Generalitat fins a aconseguir el 100% del preu d'adquisició i despeses associades, en tot cas respectant els límits establits en els apartats 1 i 2, i fins a esgotar disponibilitat pressupostària.

Addicionalment i en el cas de ser necessàries obres d'habitabilitat, accessibilitat o adequació podran rebre una ajuda amb fons procedents del Ministeri de fins a 6.000 euros per habitatge per a aquestes obres amb la qual podran sufragar fins al 75% d'aquestes, incloses despeses professionals i tributs sempre que consten degudament acreditats. Aquest finançament podrà ser incrementada amb fons de la Generalitat fins a aconseguir 8.000 euros per habitatge, amb els quals es podran sufragar fins al 100% del cost de l'obra i despeses associades, i fins a esgotar disponibilitat pressupostària.

Criteris de valoració de les sol·licituds

Per a determinar la prioritat de les sol·licituds presentades, l'únic criteri objectiu per al procediment de concessió serà el del moment de presentació de sol·licituds

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran pels interessats en el registre de la Conselleria, a través de mitjans electrònics, en model normalitzat, i estaran signades electrònicament, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, pel seu representant legal.

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda serà fins al 7 d'octubre del 2022.

La justificació de la subvenció es realitzarà fins al 10 de novembre del 2022, inclusivament, segons tràmit normalitzat publicat en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica