Notícies:Red ADL Valencia

Subvencions 2021 corresponents al «Pla de modernització de la màquina eina» de les petites i mitjanes empreses.

08 oct 2021
Subvencions corresponents al «Pla de modernització de la màquina eina» de les petites i mitjanes empreses.
Beneficiaris. Les PIMES definides segons el que s'estableix en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
 
Import total de les ajudes convocades. Tenen una quantia total de 50.000.000 euros
 
Requisits per a sol·licitar les ajudes
 
  • Solament s'admetrà una sol·licitud per entitat jurídica.
  • Cada sol·licitud inclourà com a màxim tres màquines eina de les tipologies incloses en l'article 4 d'aquesta ordre.
Formulari de sol·licitud i qüestionari electrònic: Fitxer signat electrònicament emplenat necessàriament amb els mitjans electrònics disponibles en el Portal d'ajudes del Ministeri (https://www.mincotur.gob.es/portal Ajudes), que inclourà una declaració d'altres ajudes concurrents amb la inversió presentada.
 
Viabilitat tècnica de la inversió proposada. La inversió haurà de ser viable tècnicament i es valorarà especialment:
 
a) L'adquisició de màquines que incorporen característiques que permeten la seua integració digital immediata o futura en el procés de producció.
b) Els avantatges mediambientals que proporciona la màquina, contribuint directament a la reducció de l'impacte ambiental del procés de producció (reducció de consums energètics, matèries primeres, residus produïts, emissions, etc.).
c) L'adquisició de màquines eina procedents de fabricants de la Unió Europea, afavorint una dinamització de l'economia europea i espanyola en els processos de fabricació, i així millorar la contribució al PIB del sector de fabricació de màquina eina i el seu posicionament internacional.
d) La qualitat de la documentació presentada, on quede descrita i definida l'adequada imbricació de cada màquina eina al procés productiu i la seua capacitat per a implicar un canvi en aquest.
 
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'11 d'octubre al 2 de novembre de 2021

+Info