Notícies:Red ADL Valencia

SILLA. Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç Local 2024

13 Feb 2024
La finalitat de la convocatòria d'aquests premis és, promoure l'ús del valencià en el comerç local.

Objecte i finalitat L'objecte és concedir els premis a l'ús del valencià en el comerç local de Silla. La finalitat de la convocatòria d'aquests premis és, promoure l'ús del valencià en el comerç local.

Dotació pressupostària La quantia total màxima de les ajudes convocades és de 2.800 €.

Persones beneficiàries Podran ser beneficiàries d'aquests premis les persones autònomes o microempreses que desenvolupen una activitat comercial, de restauració i serveis en establiments ubicats a Silla i que tinguen el nom de l'establiment en valencià. S'entén com a microempresa aquella que ocupa menys de 10 persones i volum anual de negoci no superior a dos milions d'euros (Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de maig).

Requisits Cal complir els requisits següents:

a) No estar incurs en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que inhabiliten per tindre la condició de persona beneficiària de la subvenció.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  

c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Silla.

d) No tindre pendent de justificació, fora de termini, cap subvenció concedida per l'Ajuntament de Silla.

Modalitats S'estableixen dues modalitats del premi orientades a un determinat sector d'activitat comercial. Cada participant només podrà presentar-se a una sola modalitat. Les modalitats són:

a) Premi per l'ús del valencià en la retolació i en el material imprés (factures, albarans, bosses, dissenys...).

b) Premi per l'ús del valencià aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, Facebook, Twitter, Instagram, programari de gestió, adaptació a noves tecnologies...).

Caldrà aportar un dossier explicatiu de l'activitat (màxim 20 fulls). Qui obtinga premi en una modalitat, no podrà presentar-se en la mateixa modalitat en els quatre anys següents. La finalitat és promoure l'ús del valencià en la resta d'empreses i comerços del poble.

Criteris de concessió del premi Els criteris de concessió del premi són els següents:

- L'ús correcte del valencià en els diferents elements: bosses, papereria, documentació i senyalització interna, facturació i documentació administrativa, cartelleria i altres mitjans de publicitat, textos publicats a les xarxes, etc.

- El volum de material que comporte l'ús del valencià escrit.

- L'actitud positiva i proactiva del comerç a valorar respecte a la potenciació i dignificació del valencià en l'àmbit comercial del municipi (període de temps que promou el valencià, l'ús del valencià sobre el bilingüisme...)

- Ús del llenguatge inclusiu

Quantitat individual S'atorgaran els premis següents:

Modalitat 1. Premi per l'ús del valencià en la retolació i en el material imprès

  •  1r premi: 500 euros
  •  2n premi: 400 euros
  •  3r premi: 300 euros
  •  4t premi: 200 euros

Modalitat 2. Premi per l'ús del valencià aplicat a les noves tecnologies

  •  1r premi: 500 euros
  •  2n premi: 400 euros
  •  3r premi: 300 euros
  •  4t premi: 200 euros

A més, se'ls concedirà a cada premiat un diploma o guardó. En el cas que en alguna modalitat no s'atorgaren tots els premis, la Comissió de Valoració podrà destinar-los a l'altra modalitat si ho considera convenient. També podrà considerar que dos comerços obtenen el mateix premi. En ambdós casos, la suma total dels premis no pot superar la quantitat de 2.800 euros.

Sol·licituds: Les persones jurídiques hauran de presentar la sol·licitud en la seu electrònica de l'Ajuntament de Silla https://silla.sedipualba.es/. Les persones físiques podran presentar la sol·licitud preferentment en la seu electrònica de l'Ajuntament de Silla https://silla.sedipualba.es/. També la podran presentar en l'Oficina d'Assistència a la Ciutadania (pl. del Mercat Vell, 4) o per qualsevol altra forma de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per a presentar les sol·licituds serà des del 14 de febrer al 12 de març de 2024.

+Info