Notícies:Projecte Xarxa AODL

SIETE AGUAS. Covid-19. Subvencions a persones autònomes

12 ene 2021
Impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de Siete Aguas, atorgant liquiditat a les empreses per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials i al manteniment de l'activitat i l'ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos

Beneficiàries les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que, sent persona autònoma, microempresa o petita empresa de les definides conforme l'Annex I del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, duguen a terme les activitats empresarials o comercials referents a l'hostaleria, la restauració i l'oci nocturn en l'àmbit territorial del municipi de Siete Aguas, que complisquen els següents requisits:

  • Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
  • Haver suspés l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en, almenys, un setanta-cinc per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els sis mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.
  • Que el descens de l'activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat d'alarma no s'haja vist compensada per increment equivalent de la facturació mitjançant un major volum de negoci online o telefònic de la persona sol·licitant o per venda d'aliments *pre Siete Aguas. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.
  • Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de Siete Aguas. Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.
  • Que el domicili social i el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de Siete Aguas.
  • Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Finançament. La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 2.000 euros

La quantia de l'ajuda

  • Ascendirà a 300 euros a les persones autònomes, microempreses o petites empreses que no ocupen via pública, sempre que l'activitat que desenvolupen s'haja vist afectada pel tancament d'establiments disposat RD 465/2020, de 17 de març que modifica l'article 10 del RD 463/2020, de 14 de març,
  • i 500 euros per als locals d'oci nocturn afectats pel tancament d'establiments disposat per Resolució de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, i les mesures de la qual s'han prorrogat per Resolució de 19 d'octubre de 2020 (DOGV 8929, de 19/10/2020).
  • Per a les persones autònomes propietàries de locals amb terrasses que ocupen la via pública, l'import de l'ajuda serà equivalent a l'import de la taxa de taules i cadires calculada d'acord amb la liquidació efectuada en 2019.

Les sol·licituds es presentaran a l'Ajuntament de Siete Aguas mitjançant imprés normalitzat de sol·licitud que estarà disponible en la web municipal. En la pàgina web municipal estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Cada entitat només podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de les bases en la pàgina web de l'Ajuntament.

+info