Notícies:Red ADL Valencia

Segona addenda modificativa del Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària, per a instrumentar la gestió d'un préstec sense interessos

19 Sep 2023
Segona addenda modificativa del Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària, per a instrumentar la gestió d'un préstec sense interessos a fi de facilitar l'accés al finançament dels sectors pesquer i aqüícola

Primer. Objecte de l'addenda. L'objecte d'aquesta segona addenda és modificar el conveni de 24 de juliol de 2021 (modificat per addenda de 26 d'abril de 2022), amb la incorporació d'un nou annex, l'annex III, que inclou les línies específiques de finançament (condicions per al finançament de projectes d'inversió del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència) per al refiançament de les activitats/actius objecte d'inversió. En el nou annex III es contemplen les actuacions que podran ser objecte de refiançament, així com les normes i requisits als quals hauran de sotmetre's les parts i els sol·licitants d'aquestes ajudes.

Segona. Modificació de la clàusula del conveni.

Clàusula primera. Objecte. S'afig un nou apartat 2 bis, amb la següent redacció:

«Podran ser considerades inversions objecte de refiançament les següents mesures: Mesures de foment per al desenvolupament sostenible de la pesca: (inversions en matèria de seguretat, salut, higiene, condicions laborals i eficiència energètica), així com Valor afegit, qualitat dels productes, cerca de nous productes i presentacions i utilització de les captures no desitjades.

Mesures de foment de la digitalització de la pesca, aqüicultura i del sector comercialitzador i transformador, així com l'optimització de processos i traçabilitat.

Les línies de finançament, previstes per a cadascun dels sectors beneficiaris, i a les quals es refereixen de manera general les clàusules quarta, sisena, setena, huitena i desena del present conveni, queden detallades en l'annex III, en el qual s'inclouen els projectes objecte de refiançament, així com els requisits necessaris a complir pels beneficiaris, de conformitat amb el que es preveu en aquest conveni.»

Tercera. Incorporació de l'annex III. S'afig un nou annex al conveni denominat: Annex III, Línies de Finançament (condicions per al finançament de projectes d'inversió del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència).

Quarta. Eficàcia.

ANNEX III Línies de finançament

Condicions per al finançament de projectes d'inversió del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència

SUBANNEX I Normes específiques de cada actuació objecte de refiançament

A. Mesures de foment per al desenvolupament sostenible de la pesca

A.1 Inversions en matèria de seguretat

A.2 Inversions en matèria de salut

A.3 Inversions en matèria d'higiene

A.4 Inversions en matèria de les condicions laborals

A.5 Inversions en matèria d'eficiència energètica

A.6 Valor afegit, qualitat dels productes, cerca de nous productes i presentacions i utilització de les captures no desitjades

B. Mesures de foment de la digitalització de la pesca, aqüicultura i del sector comercialitzador i transformador

SUBANNEX II Activitats excloses de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/523 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix el Programa INVEST EU i es modifica el Reglament (UE) 2015/107

A. Activitats excloses.

SUBANNEX III Declaració responsable de la persona sol·licitant

SUBANNEX IV Declaració responsable del compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius ambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852

SUBANNEX V Declaració de responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establits en el PRTR

SUBANNEX VI Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

SUBANNEX VII Qüestionari d'autoavaluació del compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu» al medi ambient en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

SUBANNEX VIII Avaluació de la DGOPA del principi de DNSH per cada línia de suport

SUBANNEX IX Informació per al sol·licitant de l'ajuda respecte a les dades declarades en aquesta sol·licitud i en la resta dels documents incorporats a l'expedient

+Info