Notícies:Projecte Xarxa AODL

ROTGLÀ I CORBERÀ_PLA RESISTIR Concessió directa d'ajudes Parèntesis 2021.

23 feb 2021
Presentació de sol•licituds 24/02/2021 fins a 15/03/2021

 

El BOP num 36/23.02.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Rotglà i Corberà sobre “Pla Resistir” que inclou les ajudes “Parèntesi”, convocatòria d'ajudes per als sectors més afectats per la pandèmia.

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I sempre que complisquen els següents requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o en la mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.
 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi amb data anterior a la publicació en el BOP d'aquesta, en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l'annex II del Decret llei 1/2021.
 • Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que el domicili fiscal es trobe en el municipi de Rotglà i Corberà.
 • Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 • No tenir deute pendent de qualsevol naturalesa el període de la qual de termini de pagament voluntari haja vençut amb l'Ajuntament de Rotglà i Corberà

Despeses subvencionables

Despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, que s'hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris, tals com:

 • Despeses en concepte d'arrendament del local comercial
 • Les compres de mercaderies i aprovisionaments
 • Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions
 • Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat comercial.
 • Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal).
 • Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial
 • Altres despeses corrents vinculades a l'activitat

S'admetran les despeses realitzades entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol•licitud.

Finançament i quantia de les ajudes

L'Ajuntament de Rotglà i Corberà, mitjançant Resolució d'Alcaldia/acord de data 29 de gener de 2021 va acordar acceptar l'ajuda contemplada en el Decret llei 1/2021 i es va comprometre a aportar l'import de 6.765,9 € al fet que ascendeix al seu percentatge de participació a les Ajudes Parèntesis Pla Resistir.

 • Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
 • Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms

En cas que el crèdit disponible no siga suficient per a atendre-les a totes es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de l'import global màxim destinat a aquesta.

Presentació de Sol•licituds

La participació en el present Pla d'ajudes per part dels beneficiaris finals requerirà la presentació del model normalitzat d'instància en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'oportú anunci en la BDNS.
Només s'admetrà una sol•licitud per persona física o jurídica.

Les sol•licituds, hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rotglà i Corberà https://rotglaicorbera.sede.dival.es o en les oficines d'assistència en matèria de registre conformement al que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.