Notícies:Red ADL Valencia

Regulació de la concessió directa de subvencions a sales d'exhibició cinematogràfica per a fomentar l'accés al cinema de les persones de 65 anys o més per a l'any 2024.

27 Mar 2024
Garantir l'activitat de les sales d'exhibició com a agents fonamentals de la divulgació de la diversitat cultural, mitjançant la recuperació i fiançament de l'assistència a les sales de les persones de 65 o més anys i facilitar el seu dret d'accés a la diversitat cultural afavorint, al temps, un envelliment actiu i saludable d'estes persones.

Objecte. Este reial decret té per objecte regular la concessió directa de subvencions a les persones titulars de sales d'exhibició cinematogràfica per a sufragar part del preu de les entrades destinades a les persones de 65 o més anys, de manera que puguen accedir al visionat d'una pel·lícula pel preu de 2 euros, un dia a la setmana, a establir per les sales i durant el període comprés des de la publicació de la resolució de concessió fins a, com a màxim, el 31 de desembre de 2024.

Persones beneficiàries.

1. Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats sense ànim de lucre, titulars de sales d'exhibició cinematogràfica o de complexos cinematogràfics, a Espanya, d'acord amb la definició que d'estos conceptes establixen respectivament els paràgrafs l) i m) de l'article 4 de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cinema.

2. Les persones sol·licitants hauran d'estar inscrites en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, O.A. (d'ara en avant ICAA), amb anterioritat a la publicació d'este reial decret en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Entitat col·laboradora.

1. Conforme al que es preveu en l'article 16.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, se seleccionarà una entitat col·laboradora, i la col·laboració es formalitzarà mitjançant conveni amb el contingut previst en l'article 16.3 d'esta llei.

2. L'entitat col·laboradora seleccionada realitzarà les següents funcions, de conformitat amb el que es disposa en l'article 15.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre:

a) Comprovar la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció per part de les persones beneficiàries dels fons.

b) Entregar a les persones beneficiàries els fons rebuts d'acord amb els criteris establits en este reial decret i en el conveni subscrit amb l'entitat concedent.

c) Justificar el lliurament dels fons percebuts davant l'òrgan concedent de la subvenció i entregar la justificació presentada per les persones beneficiàries.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que respecte de la gestió d'estos fons puga efectuar l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

3. L'entitat col·laboradora procedirà a l'obertura d'un compte bancari finalista destinatària dels fons que permeta el seu seguiment, així com la verificació de les subvencions atorgades. En cap cas els fons rebuts ni els interessos que si és el cas produïsquen es consideraran integrants del seu patrimoni.

Activitat subvencionable i requisits.

1. L'activitat subvencionable és l'establiment d'un sistema de preu reduït durant el termini d'execució, que permeta que les persones de 65 o més anys puguen accedir al visionat d'una pel·lícula pel preu de 2 euros, un dia de la setmana, a establir per les sales, en qualsevol de les pel·lícules i sessions programades per a eixe dia. Les sales que compten amb pantalles amb tecnologies d'exhibició que comporten un complement en el preu respecte al preu ordinari de l'entrada, podran excloure de l'activitat subvencionable a estes pantalles, la qual cosa s'haurà d'indicar en la pàgina web de la sala i en el moment de la venda de les entrades.

2. L'activitat podrà suspendre's per causes sobrevingudes de força major, que hauran de comunicar-se a l'òrgan concedent tan prompte com es produïsquen, indicant si es preveu que la suspensió serà definitiva o provisional. En este últim cas s'indicarà la data prevista per a la represa de l'activitat, fet que també haurà de comunicar-se una vegada es produïsca.

3. No serà subvencionable l'activitat en els següents casos:

a) Quan les sales ja tinguen establit el preu de 2 euros o inferior per a l'accés al visionat d'una pel·lícula el dia de la setmana que aplique esta mesura.

b) Quan es tracte de projecció de pel·lícules qualificades «X».

4. Per a poder obtindre la subvenció en el dia seleccionat per a l'aplicació del preu reduït de l'entrada, el seu preu ordinari haurà de ser superior a 2 euros. A este efecte, s'entendrà per preu ordinari el preu de l'entrada eixe dia, exclòs l'IVA o impost específic d'una comunitat autònoma. No obstant això, si en ell es vingueren admetent altres descomptes o bonificacions, quan estos s'apliquen, el preu ordinari de l'entrada a tindre en compte es veuria reduït per l'import d'estos descomptes o bonificacions. La persona titular de la sala d'exhibició haurà d'assumir, en qualsevol cas, la diferència de l'import de l'entrada respecte al seu preu d'exhibició ordinari.

5. El preu reduït, que no serà acumulable a altres descomptes o bonificacions, està destinat exclusivament a les persones amb 65 o més anys, amb residència legal a Espanya, que acrediten esta edat mitjançant el document corresponent (DNI, passaport, targeta de residència o altres equivalents a l'efecte d'identificació), en el qual conste l'edat o la data de naixement.

6. Les entrades podran expedir-se en les taquilles de les sales d'exhibició o adquirir-se per mitjans electrònics. L'acreditació de l'edat s'haurà de realitzar en el moment de la compra de l'entrada en la taquilla, quan siga este el mode d'adquisició, i, en qualsevol cas, en el moment d'accés a la sala d'exhibició per al visionat de la pel·lícula, la qual cosa haurà d'indicar-se de manera clarament perceptible per al públic, d'acord amb el sistema d'adquisició. En el cas que es comprove que l'entrada s'ha adquirit de manera improcedent, esta venda haurà d'anul·lar-se.

7. El sistema d'expedició de les entrades haurà de permetre conéixer amb exactitud el nombre d'entrades venudes al preu reduït de 2 euros per a persones de 65 o més anys, per al seu posterior còmput i facturació a càrrec d'este, i a l'efecte de seguiment de la subvenció, per la qual cosa en els informes d'exhibició que les persones titulars de les sales han de presentar a l'ICAA en compliment de les obligacions de declaració d'assistència i rendiments, haurà de figurar tant la declaració del nombre total d'entrades venudes com la corresponent, dins d'este total, a les entrades venudes al preu reduït.

8. L'import de la subvenció haurà de ser computat com a part de la recaptació de cada pel·lícula i les persones titulars de les sales d'exhibició tindran l'obligació de controlar el nombre exacte d'entrades subvencionades per cada títol.

Termini d'execució.

1. El termini de realització de l'activitat subvencionada serà el comprés des de la publicació de la resolució de concessió fins a, com a màxim, el 31 de desembre de 2024.

2. En el cas de sales l'activitat de les quals està limitada a un període per qüestions de temporalitat, el termini serà el comprés entre la publicació de la resolució de concessió, o des de l'inici de l'activitat si fora posterior; i la finalització d'esta activitat.

Dotació, imputació pressupostària i quantia.

1. La quantia màxima de les ajudes serà de 12.000.000 d'euros, dels quals 11.750.000 euros es destinaran específicament a les ajudes i 250.000 euros a la compensació econòmica per a l'entitat col·laboradora. Les despeses s'imputaran a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses de l'ICAA.

2. Al seu torn, es distribuirà eixa quantia màxima d'11.750.000 euros del següent mode:

a) Es destinarà un màxim de 10.000.000 d'euros per a la concessió de les ajudes a les persones beneficiàries, tant entitats privades com entitats sense ànim de lucre, mitjançant la corresponent resolució de concessió.

b) Es reservarà un màxim d'1.750.000 euros per a atendre les possibles necessitats d'increment de l'ajuda atorgada que puguen sorgir a les persones beneficiàries a conseqüència d'una major execució de la prevista, segons el procediment que es detalla en l'article 11.

3. D'acord amb el calendari de pagaments previst en l'article 12, la distribució de la despesa per anualitats serà la següent: 9.000.000 d'euros en 2024 i 3.000.000 d'euros en 2025. 4. La quantia màxima de la subvenció per a cada persona beneficiària es determinarà del següent mode:

a) S'establirà la quantia individual de subvenció per entrada venuda, que no podrà superar els 3 euros. Per a això, es restarà del preu ordinari de l'entrada en el dia seleccionat per a l'aplicació del preu reduït, una vegada descomptat l'IVA o l'impost específic d'una comunitat autònoma, este preu reduït de 2 euros.

b) Es determinarà el nombre màxim d'entrades per dia que es preveu vendre al preu reduït de 2 euros. Per a això, es multiplicarà el nombre de butaques de la sala per un coeficient corrector, tenint en compte el percentatge d'entrades venudes al preu reduït en la campanya de 2023 respecte a la totalitat d'entrades venudes en esta, d'acord amb els següents trams:

1r Menys del 10%: coeficient corrector de 0,5.

2n Entre el 10% i el 20%: coeficient corrector de 0,75.

3r Més del 20% fins al 30%: coeficient corrector de 1.

4t Més del 30% fins al 40%: coeficient corrector de 1,25.

5é Més del 40% fins al 50%: coeficient corrector de 1,50.

6é Més del 50% fins al 60%: coeficient corrector de 1,75.

7é Més del 60% fins al 70%: coeficient corrector de 2.

8é Més del 70%: coeficient corrector de 2,5.

En el cas que la persona beneficiària haguera esgotat la subvenció amb anterioritat a finalitzar el període subvencionable, se li aplicarà el coeficient corrector de 2,5.

En el cas que la persona beneficiària no haguera obtingut ajuda en la convocatòria de 2023, únicament s'atendrà l'aforament.

c) Finalment, la quantia individual de subvenció per entrada venuda es multiplicarà pel nombre de dies subvencionables i per l'aforament de la sala després de l'aplicació del coeficient corrector. I si la suma total excedira de la dotació màxima destinada a la subvenció, es procedirà al seu prorrateig

Sol·licitud Es presentaran en el registre electrònic accessible a través de la seu electrònica associada del Ministeri de Cultura (https://cultura.sede.gob.es/)

Les persones titulars de diverses sales d'exhibició o de diversos complexos cinematogràfics podran realitzar una sol·licitud conjunta per a tots els seus locals, si bé hauran de desglossar-se les dades corresponents a cada sala d'exhibició o complex cinematogràfic en funció del nombre de pantalles de què disposen.

Termini de presentació de sol·licitud El termini s'inicia el 28 de març i finalitza el 9 d'abril de 2024

+Info