Notícies:Red ADL Valencia

REACCIONA fase II - Subvenció per a la implantació de plans locals de gestió de residus domèstics i assimilable 2022

02 ago 2022
Termini de presentació de sol·licituds del 03/08/2022 al 30/09/2022

 

El BOP num 147/02.08.2022 ha publicat l'Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre Reacciona fase II - Subvenció per a la implantació de plans locals de gestió de residus domèstics i assimilable

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió d'ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la implantació , en l'exercici 2022, de les accions establides en els Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables (PLGRDA) , que hagen sigut aprovats pels plens de les corporacions locals.

Se subvencionaran actuacions que es consideren inversions que es puguen emmarcar dins dels següents apartats:

I. Prevenció en la generació de bioresidus, així com el compostatge domèstic i comunitari.
II. Recollida o gestió separada de bioresidus, ja siguen actuacions de recollida o gestió separada de la fracció orgànica o de les restes vegetals d'origen públic i privat. S'inclou l'adquisició de maquinària per al tractament o processament de la palla de l'arròs per a evitar la seua incineració en camp.
III. Aprofitament energètic dels bioresidus per a reduir, en origen, la fracció destinada a eliminació.
IV. Reducció i prevenció de residus, incloent la preparació per a la reutilització dels productes o l'allargament de la seua vida útil.
V. Recollida porta a porta o equivalent dels residus i implantació de sistemes d'identificació d'usuari que permeten aplicar polítiques econòmiques i fiscals a la ciutadania per a afavorir la recollida selectiva en origen, com per exemple el pagament per generació.
VI. Reciclatge perquè els residus es transformen de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com qualsevol altra, excepte la valorització energètica o el rebuig.

Dotació i quantia de les ajudes

L'import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria és d'1.505.000 € amb càrrec a les aplicacions 705 162.20 762.00, 705 162.20 763.0 0 i 705 162.20 768.00 del Pressupost de despeses de l'exercici 2022.

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació, sent la puntuació màxima 100 punts:

  • Les sol·licituds presentades per mancomunitats o entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal rebran 5 punts.
  • Aquelles entitats o mancomunitats sol·licitants que disposen d'una ordenança municipal vigent en matèria de residus i que estiga adaptada al PLGRDA que tinguen aproveu o, rebran en aquest apartat 5 punts.
  • Aquells municipis o mancomunitats que hagen implantat el sistema d e arreplegada domèstica porta a porta de les quatre fraccions (orgànica, envasos lleugers, paper i cartó i resta) o que es troben en procés de licitació d'aquest, obtindran en aquest apartat la puntuació segons la següent taula (màxim 30 punts)
  • Inversions proposades relacionades amb els següents aspectes (45 punts):

a) Compostatge municipal, compostatge domèstic/comunitari o agrocompostaje (25 punts).

b) Aprofitament energètic de bioresidus (25 punts)

c) Recollida domèstica porta a porta (25 punts)

d) Recollida separada domèstica/comercial de bioresidus en contenidor tancat (20 punts).

e) Implantació de sistemes de pagament per generació en les fraccions de bioresidus, envasos lleugers i paper -cartó (màxim 15 punts, en qualsevol fracció).

f) Recollida selectiva de tèxtils que incloguen sistemes de reutilització (15 punts).

g) Arreplegada porta a porta de residus comercials de paper -cartó (10 punts).

h) Reducció i prevenció de residus incloent la preparació per a la reutilització dels productes o l'allargament de la seua vida útil (10 punts).

i) Recollida selectiva de bolquers i productes d'higiene íntima (10 punts).

j) Recollida separada de residus comercials de la resta de fraccions (5 punts).

k) Millores en la recollida de residus agrícoles (5 punts)

  • Les entitats que no hagen sigut beneficiàries de la convocatòria 2021 de l'estratègia REACCIONA per a la implantació de PLGRDA, rebran en aquest apartat 15 punts, atorgant 0 punts a les entitats beneficiàries en 2021.

Despeses subvencionables

Inversions, realitzades entre l'1 de gener de 2022 i la finalització del termini d'execució, destinades a la implantació de les actuacions definides en els apartats de l'I al VI del punt 1 de la convocatòria per a aconseguir els objectius del PIR.

La quantitat màxima subvencionable serà de 30.000€ per entitat sol·licitant (IVA inclòs). En el cas que l'actuació sol·licitada superara aquest import, l'entitat beneficiària assumirà els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que li corresponga.

Presentació de sol·licituds i terminis

El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) a través de la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS)

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 9 mesos de l'endemà al de la publicació de l'acord de concessió.

El termini d'execució serà el mateix que el de justificació.

Es realitzaran els següents pagaments a compte:

• El 85% una vegada s'hagen baremat les sol·licituds i publicat l'acord de concessió, excepte renúncia expressa

• El 15% restant s'abonarà contra la presentació dels justificants de despesa