Notícies:Projecte Xarxa AODL

RAFELCOFER_ PLA RESISTIR_Ajudes a autònoms i microempreses l'activitat de les quals s'ha vist afectada per la pandèmia

23 feb 2021
Presentació de sol•licituds des de 24/02/2021 al 15/03/2021

 

El BOP num 36/23.02.2021 ha publicat l'Edicte de l'Ajuntament de Rafelcofer sobre extracte de la convocatòria d'ajudes Parèntesis, vinculades al Pla Resistir

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que siguen autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'annex I, i que complisquen:

 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi a data 31 de desembre de 2020 en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l'Annex II DEL Decret llei 1/2021
 • Que figuren d'alta en la matrícula **municiapal de l'IAE d'aquest municipi a data 31 de desembre de 2020.
 • Que el domicili fiscal es trobe en el municipi de Rafelcofer
 • Que com a mínim es trobaren en funcionament a data 31.12.2020.
 • S'eximeix als sol•licitants d'aquestes ajudes d'estar al corrent en les obligacions tributàries i enfront de la S.Social.

Despeses subvencionables.

Despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut les persones beneficiàries, que s'hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris, tals com

 • Despeses en concepte d'arrendament del local comercial
 • Les compres de mercaderies i aprovisionaments
 • Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions
 • Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat comercial.
 • Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal).
 • Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial
 • Altres despeses corrents vinculades a l'activitat

S'admetran despeses realitzades entre el 01/04/2020 fins a la data d'inici del termini de presentació de sol•licituds

Finançament i quantia de les ajudes

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions, finançades un 15% amb càrrec al Pressupost Municipal per a l'exercici 2021 i la resta amb aportacions amb caràcter de transferència realitzades per la Generalitat (62,5%) i la Diputació Provincial de València (22,5%).

 • Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
 • Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200€ per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms

Presentació sol•licituds

El termini de presentació de les ajudes serà de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà posterior a la publicació de la convocatòria en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.

Les sol•licituds es podran presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Rafelcofer o presencialment en el registre de l'Ajuntament (cita prèvia obligatòria)

Descàrrega Annex I Activitats beneficiades>>>>>>
Descàrrega Annex II Sol•licitud>>>>>>
Descàrrega Annex III Justificació>>>>>>
Descàrrega Annex IV Dades Bancàries>>>>>>>>

+Info>>