Notícies:Red ADL Valencia

RAFELBUNYOL. Tercera edició de la convocatòria 'Bo - comerç, som Rafelbunyol'

06 Mar 2023
Ajudes destinades al Comerç minorista en el municipi de Rafelbunyol, a través del foment del consum en els establiments i empreses de serveis adherides a aquesta convocatòria, mitjançant bons – descompte

Objecte   Tercera edició de la convocatòria del programa “Bo – Comerç Som Rafelbunyol” per a la concessió de subvencions per raó d'interés públic, social i econòmic, destinades al comerç minorista de Rafelbunyol i els serveis, a través del consum en els establiments adherits a aquesta convocatòria, mitjançant bons - descompte.

Bases reguladores Aprovades per Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, celebrada el quatre d'abril de dos mil vint-i-dos, publicades en el B.O.P. de la província de València número 115 de data 16 de juny de 2022.

Beneficiaris. Les persones físiques o jurídiques independentment de la seua forma de constitució, que realitzen una activitat comercial o de serveis en el municipi de Rafelbunyol

Finançament Es disposarà d'un crèdit total de 50.000,00 euros

Període de la campanya per a realitzar les compres i règim dels bons. Els bons es podran descarregar, des de l'aplicació habilitada a aquest efecte des del dia 14 de març de 2023 fins a esgotar el total de bons disponibles.

Els bons es podran canviar durant la duració de la campanya, del 20 de març de 2023 al 01 de maig de 2023, els dos inclusivament. 

A la present convocatòria, el nombre màxim de bons a descarregar per persona serà de tres, tenint els mateixos un valor de descompte de 10 euros, canviables en compres de valor igual o superior a 20 euros, i podent acumular-se un màxim de dos bons en compres de valor igual o superior a 40 euros.

Les sol·licituds d'adhesió seran presentades, mitjançant l'aportació del model ANNEX I Sol·licitud, prioritàriament per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rafelbunyol, si bé s'admetrà el registre presencial, llevat que s'estiga obligat a relacionar-se amb les Administracions Públiques per registre electrònic exclusivament.

Les sol·licituds d'adhesió a la convocatòria “Bo – Comerç Som Rafelbunyol” es dirigiran a l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Rafelbunyol, des del dia 7 de març i fins al 16 de març de 2023

+Info