Notícies:Red ADL Valencia

RAFELBUNYOL. Ajudes “bons-descompte som Rafelbunyol”

12 ago 2022
Ajudes “bons-descompte som Rafelbunyol”, destinades al comerç i els serveis del municipi de Rafelbunyol

Objecte Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per raó d'interés públic, social i econòmic, destinades al comerç minorista de Rafelbunyol i els serveis, a través del consum en els establiments adherits a aquesta convocatòria, mitjançant bons-descompte. 

Beneficiaris Les persones físiques o jurídiques independentment de la seua forma de constitució, que realitzen una activitat comercial o de serveis en el municipi de Rafelbunyol i complisquen amb els següents requisits, acceptant comercialitzar i rebre el mateix, com a mitjà de pagament:

a) Tindre el domicili fiscal i en el seu cas, el local afecte a l'activitat econòmica, en el municipi de Rafelbunyol.

b) Estar en situació d'alta en l'Agència Tributària i en la Seguretat Social.

c) No ser filial de grans signatures, franquícies o empreses d'implantació nacional i internacional amb més de 10 treballadors.

d) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb la Hisenda local.

Període de la campanya per a realitzar les compres. Els bons es podran descarregar, des de l'aplicació habilitada a aquest efecte, i canviar durant la duració de la campanya, de l'1 al 12 d'octubre de 2022

Bases reguladores: Anunci de l'Ajuntament de Rafelbunyol sobre aprovació de les bases del bo descompte SOM Rafelbunyol, publicades en el B.O.P. de la província de València número 115 de data 16 de juny de 2022.

Crèdit pressupostari. Per a atendre el finançament de la present convocatòria es disposarà d'un crèdit total de 75.000,00 euros per a l'exercici 2022

Les sol·licituds d'adhesió seran presentades, mitjançant INSTÀNCIA GENERAL, acompanyant el model ANNEX I Sol·licitud, prioritàriament per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rafelbunyol, si bé s'admetrà el registre presencial

Termini de Presentació de Sol·licituds d'adhesió per part dels Comerços. Des del 16 d'agost i fins al 16 de setembre de 2022. 

+Info