Notícies:Red ADL Valencia

QUARTELL_PLA RESISTIR_2a Convocatòria Ajudes Parèntesis

11 jun 2021
Termini de presentació de 12/06/2021 al 26/06/2021

 

El BOP num 111/11.06.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament de Quartell sobre subvencions a autònoms i microempreses dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana, segona fase

Beneficiaris

Autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors següents: 

 • que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi, en data 31 de desembre de 2020 
 • Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. 
 • Que estiguen d’alta en el règim de la Seguretat Social o Mutua corresponent, en hisenda, i que compten amb el títol habilitant que permeta el funcionament de l’activitat conforme a la legislació ambiental (autorització, llicència o comunicació ambiental 
 • Que es troben en funcionament en data de la present resolució. 
 • Que el domicili fiscal es trove al municipi de Quartell 
 • Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i en la Tresoreria de la Seguretat Social. 
 • Que no tinguen cap deute pendent de qualsevol tipus, el termini del qual, de pagament voluntari, haja vençut, en l’ajuntament de Quartell. Aquest requisit ha de complir-se abans de cobrar la sol•licitud. S’inclouen els diferents annexes en els codis CNAE de les activitats que poden optar a les ajudes.

 Les ajudes es distribuiran de la següent forma:

 1.  Es prioritzaran les sol.licituts d’activitats incloses en l’Annex I,
 2.  Si quedaren remanents es distribuiran entre les sol.licituts d’activitats incloses en l’Annex II, 
 3.  Si quedaren remanents es distribuiran entre les sol.licituts d’activitats incloses en l’Annex III. Si hi haguera més sol.licituts que disponibilitat pressupostària, la distribució d’ajudes es farà per ordre de presentació de les sol.licituts dins de l’annex en el que estiguen incloses.

Despeses Subvencionables

Despeses corrents que s’hajen abonat efectivament i responguen al manteniment de la seua activitat empresarial, profesional o comercial, tals com: 

 • Despeses d’arrendament del local comercial. 
 • Compres de mercaderies i aprovisionaments. No s’admetran les despeses d’aquisició de bens inventariables (ordinadors, vehicles, maquinària, instal.lacions…) 
 • Despeses en suministres d’energia elèctrica, aigua, gas I comunicacions vinculats al local on es desenvolupa l’activitat comercial. 
 • Despeses en reparacions I conservació, peces, recanvis I consumibles d’oficina, despeses d’assessories, gestories, informàtics I similars, despeses en equips de protecció individual, primes de assegurances, publicitat I propaganda vinculat directament a l’activitat comercial. 
 • Despeses de personal, salaris i quotes a la Seguretat Social. - Altres despeses vinculades a l’activitat

Financiació i cuantía de les ajudes

Les ajudes contemplades en la present Resolució es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'estat de despeses 48900.334 de subvencions municipals, del vigent pressupost municipa

Quantia

 • una quantitat de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors 
 • una quantitat de 200 € per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònom

En el cas que el crèdit disponible no siga suficient per atendre a totes les sol•licituts, atès el nombre de sol•licituds que complisquen els requisits per accedir a la condició de beneficiaris, es procedirà a atorgar les ajudes per ordre de presentació de les sol•licituds, fins esgotar el crèdit total disponible de 14.242,00 €.

Presentació sol•licituds

La participació en el present Pla d'ajudes per part dels beneficiaris finals requerirà la presentació en el termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació de la present resolució del model normalitzat d'instància.

Seu electrónica>>>>