Notícies:Red ADL Valencia

Quart de Poblet. 2024. premis Q a la Iniciativa Emprenedora Local; juvenil, innovadora i dona

26 Mar 2024
V edició dels premis 'Q' a la Iniciativa Emprenedora; en les distincions, juvenil, innovadora i dona emprenedora.

Bases reguladores En data 11 de març de 2024, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de l'Ajuntament de Quart de Poblet, va aprovar les bases reguladores PREMIS 'Q' AL COMERÇ, L'INICIATIVA EMPRENEDORA I L'EMPRESA LOCAL, d'acord amb l'establert en l'art. 9.2. de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Per acord de la junta de govern local de data la mateixa data, 11 de març de 2024, es va aprovar la convocatòria de la V edició dels PREMIS 'Q' A LA INICIATIVA EMPRENEDORA LOCAL 2024.

Objecte 

L'objecte és la convocatòria de la V edició dels premis 'Q' a la Iniciativa Emprenedora; en les distincions, juvenil, innovadora i dona emprenedora.

Beneficiaris.

Categoria; Iniciativa emprenedora: persones físiques o jurídiques, que tinguen una idea empresarial capaç de constituir-se legalment en el termini màxim de 6 mesos o aquelles persones que hagen iniciat la seua activitat en els últims 24 mesos anteriors a la publicació de la convocatòria amb domicili social o fiscal a Quart de Poblet.

Crèdit pressupostari.

L'import destinat a aquestes ajudes en l'any 2024 ascendeix a 1.500.-euros.

Quantitat de les ajudes.

  • 'Q' 'A la iniciativa Emprenedora Juvenil: 500 euros.
  • 'Q' 'A la Iniciativa Emprenedora més Innovadora': 500 euros.
  • 'Q' 'A la Iniciativa Dona Emprenedora': 500 euros.

Sol·licituds Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat i es podran presentar, a través del Registre de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet;

https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=17618

Excepcionalment, es podran presentar, prèvia cita, en l'Oficina d'Atenció Ciutadana, així com, de qualsevol de les maneres admitides pel Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 27 de març fins al 31 de juliol de 2024

+Info