Notícies:Red ADL Valencia

Puçol. Ordenança General de Subvencions

16 Apr 2024
L'Ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Puçol

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL

ÍNDEX

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte.

La present Ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Puçol, en els següents àmbits estratègics: foment d'activitats festives i tradicionals, accions de foment relatives a acció social, foment de l'associacionisme i participació ciutadana, promoció de l'esport, dinamització cultural i educativa, foment econòmic i social, i millora del medi ambient i sostenibilitat, així com altres accions de foment que tinguen cabuda en el Pla Estratègic de Subvencions per contribuir a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Article 2. Concepte de subvenció.

Article 3. Exclusions de l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança.

Article 4. Règim jurídic de les subvencions.

Article 5. Principis de gestió.

Article 6. Requisits formals per a l'atorgament de les subvencions.

Article 7. Beneficiaris.

Article 8. Obligacions dels beneficiaris.

Article 9. Publicitat de les subvencions concedides.

Article 10. Finançament de les activitats subvencionades.

TÍTOL II. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS

Capítol I. Disposicions generals.

Article 11. Procediments de concessió

Article 12. Tramitació anticipada i subvencions pluriennals.

Capítol II. Concessió en règim de concurrència competitiva.

Article 13. Iniciació.

Article 14. Instrucció.

Article 15. Resolució.

Capítol III. Concessió en règim de concessió directa.

Article 16. Procediment de concessió directa.

TÍTOL III. RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PÚBLICA

Article 17. Justificació de les subvencions públiques.

Article 18. Despeses subvencionables.

Article 19. Comprovació de subvencions.

TÍTOL IV. RÈGIM PRESSUPOSTARI DE LES SUBVENCIONS

Article 20. Procediment d'aprovació de la despesa i pagament.

TÍTOL V. SUPÒSITS D'INVALIDESA I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS

Article 21. Invalidesa de la resolució de concessió.

Article 22. Causes de minoració de la subvenció i/o reintegrament.

TÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 23. Infraccions i sancions

TÍTOL VII. DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I DEL CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS

Article 24. Funció interventora

Article 25. Control financer de subvencions.

DISPOSICIONS

Disposició addicional. Identificació dels interessats en les resolucions, notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions de les subvencions.

Disposició transitòria. Expedients en tramitació.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Disposició final. Entrada en vigor

+Info