Notícies:Red ADL Valencia

Publicades les bases reguladores de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit municipal

22 jun 2022
Per a impulsar, en les administracions públiques de l'àmbit local, estructures de promoció del valencià que faciliten el seu ús en el si d'aquestes administracions, en les seues relacions amb la ciutadania i en la seua projecció social.

 

El DOGV num 9367/22.06.2022 ha publicat l'ORDRE 36/2022, de 16 de juny, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit municipal.

La finalitat de les subvencions concedides mitjançant aquestes bases és la d'afavorir i coadjuvar les accions de promoció, el foment i l'ús del valencià que les entitats objecte d'aquestes bases duguen a terme, amb la col·laboració en el finançament parcial o total de les despeses generades

Programes subvencionables

Els programes que preveuen aquestes bases són els següents:

 • Programa A. Campanyes.
 • Programa B. Formació.
 • Programa C. Retolacions i senyalitzacions.
 • Programa D. Serveis Lingüístics Valencians.

Entitats sol·licitants

Municipis, mancomunitats de municipis o entitats locals menors de la Comunitat Valenciana o un dels municipis del Carche: Yecla, Jumilla i Abanilla.

L'entitat sol·licitant ha d'acreditar l'existència de consignació pressupostària suficient per a atendre el total de les obligacions econòmiques que es contrauran per a la realització de les accions per a les quals es demana la subvenció.

Disponibilitat pressupostària

La resolució de convocatòria especificarà l'import global destinat a les ajudes, així com la distribució i l'assignació per programa.

Criteris per a la determinació de la quantitat individualitzada de la subvenció

 • Programes A, B i C:: quantitat obtinguda després de l'aplicació dels criteris d'atorgament de la base catorze d'aquestes bases reguladores. En cas que una entitat sol·licite subvenció per més d'un programa, la quantitat individualitzada final s'obtindrà de la suma de les diferents quantitats obtingudes.
 • Programa D: primer la quantitat fixa que serà igual per a totes les sol·licituds admeses i sempre que la quantitat siga igual o inferior a la quantitat sol·licitada, i després se sumarà la quantitat variable obtinguda després de l'aplicació dels criteris d'atorgament de la base catorze d'aquestes bases. La suma de les dues quantitats donarà la quantitat individual final de cada sol·licitud.

Activitats subvencionables

a) Programa A. Campanyes.

 • Activitats culturals, organització de fires de llibres en valencià, campanyes de teatre o cinema en valencià i festivals de música en valencià.
 • Activitats o campanyes municipals de sensibilització i promoció de l'ús del valencià, amb l'objectiu de promocionar l'ús del valencià en els diversos àmbits d'actuació municipal..
 • Activitats o campanyes de voluntariat lingüístic i d'acolliment lingüístic en valencià a persones nouvingudes.

b) Programa B. Formació

 • Cursos de valencià (presencials, semipresencials o en línia) per al personal de l'Administració local, per a la població adulta i per a col·lectius específics.

c) Programa C. Retolacions i senyalitzacions

 • Els indicadors urbans: les vies urbanes i la senyalització interior i exterior dels edificis municipals, i els indicadors de camins, de rutes turístiques, literàries, històriques, de monuments i d'itineraris paisatgístics i de la naturalesa.
 • Cartells fixos informatius amb duració temporal.
 • Retolació de vehicles adscrits als diversos serveis que presta l'entitat local. Els indicadors, els cartells o la retolació subvencionats han d'estar escrits exclusivament en valencià.

d) Programa D. Serveis lingüístics valencians.

 • Posada en marxa, manteniment i gestió de l'oficina o del servei de promoció del valencià.

Sol·licitud i termini de presentació

La presentació de la sol·licitud i de la documentació que l'acompanya es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

El termini de presentació de les sol·licituds, així com la documentació general i específica que les ha d'acompanyar, es determina en la resolució de convocatòria, segons el que preveu aquesta ordre de bases, i ha d'incorporar, com a mínim, els documents previstos en la base novena d'aquesta ordre.

El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos des de la data de la resolució de convocatòria.

La data límit per a la presentació de la documentació justificativa de la subvenció serà el 31 d'octubre de l'any de la convocatòria, i podrà prorrogar-se per un període de dos mesos quan les accions subvencionades no puguen realitzar-se o justificar-se en el termini previst per causes de força major degudament justificades.

El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol pagament, per transferència bancària i després de la justificació per l'entitat beneficiària de la realització de l'activitat objecte de la subvenció