Notícies:Projecte Xarxa AODL

Publicades les bases reguladores per a la concessió de subvencions Programa Europeu “Cos Europeu de Solidaritat”

30 jul 2020
El Programa perseguirà els seus objectius a través dels següents tipus d'accions: a) Projectes de voluntariat. b) Períodes de pràctiques i ocupacions. c) Projectes solidaris

 

El BOE núm 206/30.07.2020 ha publicat l'Ordre DSA/733/2020, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'exercici 2020 les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa europeu «Cos Europeu de Solidaritat».

La present ordre estableix de manera excepcional per a l'exercici 2020 una gestió centralitzada de les ajudes previstes. Aquesta excepcionalitat es troba justificada per la necessitat inajornable de complir els terminis assenyalats en la normativa europea per a poder sol•licitar les ajudes del Programa europeu «Cos Europeu de Solidaritat».

Beneficiari@s i requisits

Persones físiques o jurídiques que complisquen els requisits per a cadascuna de les accions establits en el Reglament (UE) 2018/1475 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 d'octubre de 2018, i en la guia del Programa «Cos Europeu de Solidaritat», a més de complir els següents requisits:

a) Haver justificat prou, si escau, les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, així com les ajudes rebudes en el marc dels programes d'acció comunitaris «Joventut», «La Joventut en Acció», «Erasmus+» i «Cos Europeu de Solidaritat».

b) Residir o estar constituït legalment a Espanya.

c) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. La presentació de la sol•licitud comportarà l'autorització del/de la sol•licitant perquè l'òrgan concedent obtinga de forma directa l'acreditació de trobar-se al corrent de tals obligacions. Si el/la sol•licitant denega expressament el seu consentiment haurà d'aportar les corresponents certificacions

A més del que es preveu en els dos apartats anteriors, les persones jurídiques hauran de complir:

a) Estar legalment constituïdes i, si escau, degudament inscrites en el corresponent Registre públic, dins del termini de presentació de les sol•licituds.

b) Disposar de la capacitat financera i operativa suficient per a dur a terme les activitats previstes en el projecte, d'acord amb el que s'estableix en la guia del Programa «Cos Europeu de Solidaritat»

Quantia de les ajudes

La convocatòria, contindrà la quantia individualitzada de les mateixes de conformitat amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2018/1475 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 d'octubre de 2018, i en la guia del Programa «Cos Europeu de Solidaritat».

Presentació de sol•licituds

Els terminis per a la presentació de sol•licituds seran els que s'establisquen en la guia del Programa «Cos Europeu de Solidaritat», de conformitat amb el que es preveu en l'article 6.1 de la present ordre, i que es concretaran en la resolució de la convocatòria. Aquests terminis estan previstos en la convocatòria de la Comissió Europea EAC/A03/2019, del Cos Europeu de Solidaritat

Els/les interessats/as hauran de remetre la seua sol•licitud utilitzant els formularis electrònics i annexos corresponents. Es podrà accedir a aquests formularis a través de la pàgina web del «Cos Europeu de Solidaritat» de l'Agència Nacional Espanyola per a la gestió del capítol de joventut del Programa «Erasmus+» (d'ara en avant, ANE).

La concessió de les subvencions en el marc del Programa es realitzarà d'acord amb el procediment establit en la guia del Programa «Cos Europeu de Solidaritat», publicada en la pàgina web del Cos Europeu de Solidaritat del INJUVE

Descarrega la Guia del Programa «Cos Europeu de Solidaritat»>>>>>