Notícies:Red ADL Valencia

Publicades les Bases i Ajudes 2021 de la Fundació Biodiversitat a grans projectes transformadors per a la promoció de la bioeconomía i la contribució a la transició ecològica

04 oct 2021
El termini de presentació de sol•licituds serà de seixanta dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el BOE

El BOE num 232/28/09/2021 ha publicat l'Ordre TED/1014/2021, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., a grans projectes transformadors d'índole cientificotècnica per a la promoció de la bioeconomía i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021.

L'objecte d'aquesta ordre és l'establiment de les bases reguladores i la convocatòria de la FB per a la concessió d'ajudes per al finançament de grans projectes transformadors de naturalesa cientificotècnica que contribuïsquen a la promoció de la bioeconomía, la transició ecològica, al repte demogràfic i a l'enfortiment de capacitats, fomentant la participació, la igualtat de gènere i la generació d'ocupació verda.

Beneficiaris

a) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre. Quan aquestes entitats realitzen activitats econòmiques i no econòmiques, les ajudes només podran anar dirigides a aquestes últimes.
b) Organismes Públics d'Investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
c) Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguen inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
d) Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d'àmbit estatal que estiguen inscrits en el Registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.
e) Centres públics o privats sense ànim de lucre d'I+D+i que en els seus estatuts o en la normativa que els regule tinguen la I+D+i com a activitat principal.
f) Organitzacions i col•legis professionals.
g) Agrupacions de persones jurídiques públiques o privades, conformades per les entitats reflectides en els apartats anteriors que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes objecte de subvenció.

És imprescindible que el projecte compte amb la participació d'una entitat científica (1.b, 1.c, 1.d i/o 1.e) per a donar validesa cientificotècnica a les actuacions. La participació d'aquesta entitat científica pot ser a través de la seua integració en la pròpia agrupació de beneficiaris o mitjançant la creació d'un comitè científic específic en el projecte.

Dotació de la convocatòria

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 20.000.000,00 €.

  • L'import mínim d'ajuda a sol.licitar per proposta presentada serà de 250.000,00 €.
  • L'import màxim a concedir per cada sol•licitud d'ajuda serà de fins a 2.000.000,00 €.

L'import màxim de l'ajuda concedida no podrà superar el 95% del total del pressupost del projecte presentat.

El projecte haurà de donar començament a partir de la resolució de la convocatòria i no podrà finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses.

Com a màxim, s'admetrà per a la seua avaluació una proposta per entitat sol•licitant (que actue com a representant). S'exceptuen d'aquesta limitació els Centres Nacionals del CSIC, que podran presentar una proposta cadascun

Les entitats beneficiàries podran sol•licitar una bestreta de l'ajuda el percentatge de la qual serà de fins a un màxim del 60%.

En els projectes de 3 o més anys de duració, si després de la liquidació parcial del projecte es determina que aquest ha superat el 50% de despesa correctament executada conforme al pressupost aprovat, les entitats beneficiàries podran sol•licitar una segona bestreta de l'ajuda el percentatge de la qual serà de fins a un màxim del 20%. En el cas que se sol•licite aquesta bestreta, les entitats beneficiàries o la responsable de l'agrupació queden obligades a constituir una garantia a favor de la FB per l'import sol•licitat, fins al 31/12/2026.

Activitat objecte de l'ajuda

Es podrà considerar, entre altres, la següent tipologia d'accions (llistat no exhaustiu i no excloent):

  • Desenvolupament i diversificació de les activitats productives, a través de la utilització del coneixement disponible i la seua aplicació a la millora de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, consolidació o generació de noves activitats basades en la transformació de recursos de tipus biològic i foment d'activitats tradicionals.
  • Manteniment de la integritat i resiliència dels processos naturals, els ecosistemes i les espècies i els béns i serveis ecosistémics que proveeixen, com a base d'una bioeconomia sostenible
  • Iniciatives que impliquen la reducció de l'ús de matèries primeres o l'ús de subproductes i altres matèries primeres de manera eficient i sostenible; i actuacions per al desenvolupament de bioproductes i serveis que comporten innovació i cooperació que afavorisca i/o potencie la conservació de la biodiversitat.
  • Accions que faciliten la mitigació o adaptació al canvi climàtic, mantenint la resiliència dels ecosistemes i els seus serveis, així com la reducció d'altres impactes, riscos i amenaces al mitjà, incloent accions contra la proliferació d'espècies exòtiques invasores. Inclou la generació i millora d'eines de gestió, innovació i governança.
  • Generació d'ocupacions verdes i desenvolupament de capacitats, coneixements, innovació i nous models empresarials sostenibles.
  • Bioeconomia blau per a millorar la comprensió de l'aplicabilitat de les matèries primeres aquàtiques en els processos de creació de valor afegit, investigar sistemes de producció d'aliments d'origen aquàtic resistents al canvi climàtic o fomentar les innovacions tecnològiques i els serveis destinats a la bioeconomia blava, entre altres.

El règim de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva, sota els criteris contemplats en les bases reguladores.

Presentació sol•licituds

La presentació de sol•licituds es realitzarà de forma telemàtica a través de la pàgina web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) per part de l'entitat sol•licitant, a través de l'eina habilitada a aquest efecte.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 5 d'octubre al 31 de desembre de 2021.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, computat a partir de la data de tancament del termini de sol•licituds