Notícies:Red ADL Valencia

Publicació dels criteris avaluables i els mínims exigibles per a considerar un projecte d'interès per a la C.V en el 2022

14 ene 2022
Els projectes objecte de valoració seran aquells que es dirigisquen a recuperar i desenvolupar sosteniblement els sectors productius i de serveis en la C. Valenciana

 

El DOGV num 9255/13.01.2022 ha publicat la RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven els criteris avaluables i els mínims exigibles per a considerar un projecte d'interès per a la Comunitat Valenciana en l'exercici 2022.

Criteris avaluables i mínims exigibles per a considerar un projecte d'interès per a la Comunitat Valenciana en l'exercici 2021

Perquè un projecte siga considerat com a prioritari haurà de ser sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment i complir amb un dels requisits següents:

a) Generar deu o més llocs de treball amb contracte indefinit a jornada completa.
b) Realitzar una inversió en actius fixos, excloent els immobiliaris, per import igual o superior a 600.000 €

Aquests requisits es reduiran a la meitat en cas que els projectes es desenvolupen en els municipis de la Comunitat Valenciana amb major risc de despoblació

Els criteris de valoració i la seua ponderació seran els següents:

ÍTEM PUNTUACIÓN MÁX
A. Desenvolupament tecnològic i innovació 100 punts
B. Desenvolupament i vertebració territorial 50 punts
C. Recuperació i foment de sectors tradicionals 50 punts
D. Sectors estratègics i intensius en coneixement i tecnologia i serveis de les cures 50 punts
E. Generació d’ocupació 100 punts
F. Promoció de la inclusió social 50 punts
G. Igualtat i conciliació 50 punts
H. Impuls de la transició ecològica i la sostenibilitat ambiental 100 punts
I. Pràctiques o polítiques de responsabilitat social i altres criteris
ODS Nacions Unides 
50 punts

 

La puntuació mínima per a ser considerat projecte prioritari d'inversió és de 120 punts.