Notícies:Red ADL Valencia

Projecte ICEX Vives. Correcció d'errors de les bases reguladores per a la concessió de subvencions

12 ago 2022
Correcció d'errors de les bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Projecte ICEX Vives» de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E.,

Advertits errors en l'Ordre ICT/771/2022, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Projecte ICEX Vives» de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, publicat en el «Boletín Oficial del Estado» número 189, de 8 d'agost de 2022, es procedeix a efectuar en l'apartat segon de l'article cinc l'oportuna rectificació:

En la pàgina 116034,

on diu: «2. La justificació de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària es realitzarà en la forma establida en l'article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i en el títol preliminar, capítol III, secció 3a del Reial decret 887/2026, de 21 de juliol.»

Ha de dir: «2. La justificació de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària es realitzarà en la forma establida en l'article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el títol preliminar, capítol III, secció 3a del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.»

+Info