Notícies:Red ADL Valencia

Programa PREE 5000. Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic

04 ago 2021
Es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

Objecte i finalitat.

L'aprovació de les bases reguladores de les subvencions regulades per aquest, a les quals hauran de subjectar-se les comunitats autònomes beneficiàries respecte de les convocatòries d'ajudes i/o inversions directes que efectuen, d'acord amb el que s'estableix en aquest reial decret.que té com a finalitat executar el Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L'execució d'aquest programa contribuirà a aconseguir els objectius mediambientals i energètics establits en la normativa de la Unió Europea, mitjançant la realització d'actuacions de reforma d'edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavorisquen la reducció del consum d'energia final i de les emissions de diòxid de carboni, segons el que s'estableix per l'article 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012, revisada per la Directiva 2018/2002, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables, de conformitat amb les condicions establides en aquest reial decret i el que es dispose per les respectives convocatòries que efectuen les comunitats autònomes, sense perjudici de les inversions directes que aquestes pogueren realitzar.

S'entendrà per municipis de repte demogràfic els municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seues entitats singulars de població siguen de fins a 5.000 habitants. 

Beneficiàries directes. Seran beneficiàries directes de les ajudes previstes en aquest reial decret les comunitats autònomes

Destinataris últims de les ajudes.

1. Podran ser destinataris últims de les ajudes previstes en aquest reial decret, conforme al que s'estableix en aquest, i al que es dispose, en el seu cas, en les convocatòries que realitzen les comunitats autònomes, qualssevol dels subjectes que s'enumeren a continuació, per a cada tipologia d'actuació subvencionable, sempre que tinguen residència fiscal a Espanya:

a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguen propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús.

b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.

c) Els propietaris que de forma agrupada siguen propietaris d'edificis, que reunisquen els requisits establits en l'article 396 del Codi Civil i no hagueren atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.

d) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acrediten aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgue facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació a incloure en el Programa.

e) Les empreses de serveis energètics (Esses), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer 

f) Les entitats locals conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

g) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

2. Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols, capítols i consells insulars, les administracions de les comunitats autònomes, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les referides administracions públiques 

Vigència del programa. Estarà en vigor des del dia 5 d'agost de 2021 i fins a la conclusió de la seua vigència, que es produirà el 31 de desembre de 2023, llevat que, amb anterioritat, s'haguera esgotat el pressupost disponible del programa, conforme a les sol·licituds d'ajuda rebudes.

Finançament i pressupost. El programa d'incentius del PREE 5000 està dotat amb una quantia inicial de 50.000.000 d'euros, amb origen en el pressupost del IDAE, conforme a la prèvia transferència de fons realitzada al mateix pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Per a la Comunitat Valenciana es destinen 3.182.500 €.

+Info