Notícies:Projecte Xarxa AODL

Programa MOVES II-Vehículos Comunitat Valenciana

29 jul 2020
Ajudes per a l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també cridat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l’ajuda, excepte en els casos de rènting, en els que podrà estar matriculat a nom de l’empresa de rènting

Entitats beneficiàries   

a) Els professionals autònoms, que tinguen el seu domicili de l’activitat a la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

b) Les persones físiques majors d’edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d’edat, amb residència a la Comunitat Valenciana

c) Les Comunitats de propietaris amb domicili a la Comunitat Valenciana 

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d’ajuda, i altres entitats, amb personalitat o sense jurídica, de la qual el número d’identificació fiscal (NIF) comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W, que tinguen el seu domicili social a la Comunitat Valenciana o bé que desenrotllen la seua activitat, compten amb una seu i tinguen part de la seua plantilla a la Comunitat Valenciana.

e) Les entitats locals conforme a l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional d’acord amb el que establix l’article 2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que realitzen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.  

 

Els vehicles susceptibles d'ajudes hauran de pertànyer a alguna de les categories següents:

a) Turismes M1: Vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tinguen, a més del seient del conductor, huit places com a màxim.

b) Autobusos o autocars M2: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge que tinguen més de huit places de seient a més de la del conductor, i la massa màxima del qual en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no siga superior a 5 tones.

c) Autobusos o autocars M3: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge que tinguen més de huit places de seient a més de la del conductor i la massa màxima del qual en càrrega tècnicament admissible (MMTA) siga superior a 5 tones.

d) Furgonetes o camions lleugers N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i la massa màxima de les quals en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no supere les 3,5 tones.

e) Furgons o camions lleugers N2: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i la massa màxima de les quals en càrrega tècnicament admissible (MMTA) siga superior a 3,5 i inferior a 12 tones.

f) Furgons o camions N3: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i la massa màxima de les quals en càrrega tècnicament admissible (MMTA) siga superior a 12 tones.

g) Cuadriciclos lleugers L6e: Cuadriciclos lleugers la massa en buit dels quals siga inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries, la velocitat màxima de les quals per construcció siga inferior o igual a 45 km/h, i potència màxima inferior o igual a 4 kW.

h) Cuadriciclos pesats L7e: Cuadriciclos la massa en buit del qual siga inferior o igual a 400 kg (550 kg per a vehicles destinats al transport de mercaderies), no inclosa la massa de les bateries, i potència màxima inferior o igual a 15 kW.

i) Motocicletes L3e, L4e, L5e: Vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l'eix mig longitudinal del vehicle, amb una velocitat de disseny superior als 45 km/h.

 

Quantia: la quantitat que correspon a la Comunitat Valenciana, és de 10.599.235 euros, dels que 4.769.656,00 euros corresponen a la present convocatòria d’adquisició de vehicles alternatius. Del pressupost anterior, es destinaran 953.931 euros a l’adquisició de vehicles de categoria N2 i N3 propulsats per motors de combustió interna que puguen utilitzar combustibles fòssils alternatius.

 

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 6 d’agost de 2020 i finalitzarà el día 26 de juliol de 2021

Les persones i entitats interessades a sol·licitar l’ajuda, excepte en el cas que els sol·licitants siguen entitats locals o el sector públic institucional, tramitaran l’ajuda a través d’un concessionari/punt de venda adherit al programa MOVES-Vehículos de la Comunitat Valenciana, els quals la tramitaran de manera telemàtica i s’adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web http://moves.ivace.es

+Info