Notícies:Red ADL Valencia

Programa Kit Digital. Ajudes KIT DIGITAL destinades a la digitalització d'empreses del Segment I

09 mar 2023
Fins el 31/12/2024 ajudes a la digitalització d'empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats)

Beneficiaris. Les petites empreses (segons el que s'estableix en l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat ) i persones en situació d'autoocupació, el domicili fiscal de la qual estiga situat en territori espanyol, compreses en el Segment I que estableix l'article 7.2 de les Bases Reguladores: a) Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.

Objecte. La millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d'autoocupació compreses en el citat Segment I

Bases reguladores. L'Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya- Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU (Programa Kit Digital). Termini ampliat BOE 2/3/23

Import. L'import màxim total de les ajudes regulades en la present Convocatòria ascendeix a la quantitat de cinc-cents milions d'euros (500.000.000 €)

De conformitat amb l'article 18.2 de les Bases Reguladores i l'apartat segon de la present Convocatòria, l'import màxim d'ajuda per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000 €), en estar dirigides únicament al Segment I.

Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds serà de sis (6) mesos, computant-se des del 15 de març de 2022 a les 11.00 hores fins al 31 de desembre de 2024 a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. PER LA QUAL ES CONVOQUEN LES AJUDES DESTINADES A la DIGITALITZACIÓ D'EMPRESES DEL SEGMENT I (ENTRE 10 I MENYS DE 50 EMPLEATS) EN EL MARC DE L'AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ DE PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

+Info